Luftkvaliteten vid E4

Det är framförallt trafiken som är källan till luftföroreningarna i centrala Skellefteå, och luftkvaliteten varierar stort över dygnet beroende på trafikmängd och väder. Från denna sida hittar du till Naturvårdsverkets realtidsdiagram som visar hur luftkvaliteten varierar över det senaste dygnet.

Skellefteå kommun har mätt luftkvaliteten vid E4:an sedan 2006, och under vissa år har miljökvalitetsnormen för dygnsvärdet på kvävedioxid överskridits. För att värna om vår hälsa i centrala Skellefteå har Skellefteå kommun arbetat fram ett åtgärdsprogram för renare stadsluft. Genom att fortsätta följa utvecklingen av luftkvaliteten över tid kan vi se om åtgärderna ger effekt.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du se hur koncentrationen av kvävedioxid varierar över de senaste 24 timmarna. De högsta föroreningshalterna över dygnet uppstår i samband med resandet till och från arbetet på morgonen och eftermiddagen.

Men även om trafiken är källan till föroreningarna, så är det framförallt årstid och väder som avgör koncentrationerna över året. Temperatur och vindförhållanden avgör om föroreningarna ventileras bort eller stannar kvar. Årets högsta föroreningshalter uppstår under kalla, vindstilla vinterdagar.

Mätningarna av luftkvaliteten i realtid

Vi mäter luften utmed E4 i centrala Skellefteå dygnet runt.
På Naturvårdsverkets hemsida ser du halterna av kvävedioxid över de senaste 24 timmarna. Du kan även se mätdata från en rad andra kommuner.

Se halterna av kvävedioxid på Naturvårdsverkets hemsida.

Se dygnsvärden av partiklar (PM10) på Naturvårdsverkets hemsida.

Historiska mätningar av luftkvaliteten

Här hittar du årsmedelvärden över luftkvaliteten från 2006.

Dokument

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-09-12