Renare stadsluft i Skellefteå - åtgärdsprogram

Det finns många olika typer av föroreningar i luften och de förekommer i olika koncentrationer. En del ämnen förekommer naturligt i låga halter men blir ett problem när vi människor ökar utsläppen.

I centrala Skellefteå överskrids normerna för miljökvaliteten. Det är trafiken som orsakar för höga halter av kvävedioxid. Skellefteå kommun har därför fått i uppdrag av regeringen att ge förslag till åtgärder för att minska föroreningarna. Under hösten 2009 har allmänheten bidragit med synpunkter och förslag på hur man kan förbättra luften i centrala Skellefteå.

De mest förekommande förslagen har handlat om kollektivtrafiken, samåkning, cykelbanor, p-avgifter parkeringsplatser, trafikljus, rondeller, broar samt nya lösningar av E4:an genom stan.

Det kortsiktiga målet med åtgärdsprogrammet är att halterna av kvävedioxid i centrala Skellefteå ska vara under miljökvalitetsnormen senast 2015. Dessutom finns ett långsiktigt mål om att få bra luftkvalitet i hela Skellefteå kommun.

En projektgrupp med representanter från tekniska- bygg- och miljö- och kommunledningskontoret har arbetat med att ta fram ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå.

Läs mer om åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet Renare stadsluft antogs av Kommunfullmäktige den 22 juni 2010 och fastställdes av Länsstyrelsen Västerbotten den 20 december 2010. Läs beslutet (pdf)
Nu finns uppföljning av Renare Stadluft 2010 och första halvåret av 2011 att tillgå. Läs uppföljningen (pdf)

Mer information om arbetet kring Renare stadsluft finns att hitta i puffarna till höger.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-29