Radon

Den luft som finns i jorden innehåller alltid mer eller mindre radon. Om det vill sig illa kan denna radonhaltiga jordluft hamna i våra bostadshus. Radon kan också komma från vissa byggmaterial och från dricksvattnet.

Det är viktigt att mäta radon

Radon är en gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. För att upptäcka radon måste mätningar göras. Risk för höga radonhalter finns i hela kommunen – därför är det viktigt att alla mäter radonhalten i sina fastigheter.

För att få tillförlitliga resultat ska mätningarna utföras i minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april. Både nybyggda och befintliga hus bör ha en radonhalt på högst 200 Becquerel per kubikmeter luft. Vid högre halter bör man vidta åtgärder för att sänka radonhalten.

Radonriskkarta över Skellefteå kommun

Observera att kartan ska ses som översiktlig och är inte exakt. Att ett område är markerat som ljusgrönt är ingen garanti för att inte radon kan förekomma. Samma sak gäller för  borrade vattentäkter där radon kan förekomma lite varstans i kommunen. 

Öppna radonriskkartan

Miljömålen visar riktningen

Enligt Sveriges miljömål ska radonhalten i alla bostäder, skolor och förskolor vara lägre än 200 Bq/kubikmeter luft år 2020.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2017-04-20