Vad är radon

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon sönderfaller i sin tur till radondöttrar – radioaktiva metallatomer. Det är radondöttrarna som fastnar i dina luftvägar om du andas in radonhaltig luft.

Hälsorisker

Radondöttrarna sänder ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor och orsaka cancer. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige orsakas av radon i bostäder. Tobaksrökning förvärrar riskerna med höga radonhalter. De flesta som drabbas av radonrelaterad lungcancer är även rökare.

Riktvärde

Både nybyggda och befintliga hus får ha en radonhalt på högst 200 Becquerel per kubikmeter luft. Vid högre halter bör man vidta åtgärder för att sänka radonhalten. Gäller det flerbostadshus kan bygg- och miljönämnden kräva att fastighetsägaren sänker radonhalten.

Ursprung

Radon i inomhusluften kan komma från byggnadsmaterial, marken och dricksvattnet i enskilda brunnar.

Blå lättbetong

Fram till 1975 tillverkades blå lättbetong av alunskiffer som innehåller naturligt radon. På 1980-talet förstod vi att blåbetongen spred cancerframkallande radon i inomhusluften. Hus byggda mellan 1929 och 1980 kan vara av blå lättbetong.

Marken

Marken innehåller naturligt radon. Det är framförallt utmed de stora grusåsarna som vi hittar förhöjda halter av markradon. Modern ventilation skapar ett undertryck som gör att radonhaltig markluft kommer in i bostaden. Om ditt hus är byggt med platta på mark kan radonhaltig luft läcka in i huset längs efter rör eller genom sprickor i golvplattan.

Här kan du ta del av radonriskkartan, den visar områden med hög, normal eller låg risk för radon.

Vatten från egen brunn

Dricksvatten som varit i kontakt med radonhaltigt berg kan också leda till förhöjda radonhalter inomhus. Radonet sprids till inomhusluften när du duschar eller kokar vatten. Om du har en egen brunn, speciellt bergborrad, kan det vara lämpligt att göra en radonmätning. I en undersökning av 110 djupborrade brunnar hade en tredjedel förhöjda radonhalter och höga halter kunde uppträda var som helst. Halter över 1000 Becquerel/liter vatten bedöms otjänligt.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2017-04-20