Folkhälsa - Världens bästa hälsa 2020

Kommunens vision är att år 2020 har Skellefteå kommuns invånare världens bästa hälsa. I Skellefteå jobbar vi aktivt med att skapa de bästa förutsättningarna för god och jämlik hälsa hos hela befolkningen.


Samverkan en förutsättning

Fritidskontoret har en samordnande roll i kommunens folkhälsoarbete. Vi samarbetar med Västerbottens läns landsting, kommunens förvaltningar, föreningar, företag, organisationer med flera.
Att förbättra folkhälsan är inte bara upp till kommun, landsting och statliga myndigheter. Du har även ett eget ansvar. Nyttja gärna de möjligheter som finns i omgivningen. Fritiden, kulturen, skolan och livsmiljön är några av de stora hälsoresurser vi har i Skellefteå. Att många gör små förändringar då och då är mycket bättre för folkhälsan än om några få gör mycket och på en gång. Tillsammans kan vi få världens bästa hälsa år 2020

Folkhälsopolitiskt program

Skellefteå har ett folkhälsopolitiskt program.  Programmet bygger på den nationella folkhälsopolitiken, Västerbottens läns landstings folkhälsoprogram och knyter an till Europas folkhälsostrategi Hälsa 2020.   Här är ett urval från nämndernas svar på vad som hände 2017.

Prioriterade områden 

Den Svenska folkhälsopolitikens övergripande mål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Folkhälsorådet i Skellefteå har också valt att prioritera följande målområden under 2017 och 2018:

  • Målområde 3: Trygga och goda uppväxtvillkor.
  • Målområde 4: Ökad hälsa i arbetslivet.
  • Målområde 5: Sunda och säkra miljöer och produkter 
  • Målområde 6: Hälsofrämjande hälso-och sjukvård

Att främja den psykiska hälsan och beakta möjligheter för personer med funktionshinder är viktigt i alla målområden.
 

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor. Hur mår Skellefteborna?  Undersökningen från 2014 redovisades av Urban Janlert och Maria Falck den 16 juni 2015 för kommunfullmäktige.

Här kan du läsa om Folkhälsan i Sverige 2016 (pdf extern länk)

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2018-06-20
Sida

MåBra-grupperna i kommunen

MåBra-grupperna i kommunen är nätverk med personer från olika arbetsplatser och organisationer. De har regelbundna träffar och anordnar olika hälsoakt...