Folkhälsopolitiska programmet

Gemensamt ansvar för en god folkhälsa

I Skellefteå vill vi skapa förutsättningar för en jämlik hälsa för alla. För att uppnå det krävs samarbete och samverkan mellan många aktörer, till exempel mellan förskolan och hemmet, äldreomsorgen och föreningslivet, gymnasieskolan och näringslivet. Vi behöver bevara och utveckla samarbeten på nationell, regional och lokal nivå.

Skellefteå har ett folkhälsopolitiskt program. Programmet bygger på den nationella folkhälsopolitiken och Region Västerbottens folkhälsoprogram och knyter an till Europas folkhälsostrategi. Just nu pågår arbetet med att ta fram ett nytt folkhälsopolitiskt program för Skellefteå, vilket beräknas pågå under 2020 och vara klart för remiss under 2021.

Prioriterade områden

Den svenska folkhälsopolitikens övergripande mål är att skapa förutsättningar i samhället för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Målet innefattar också att de påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation.

Folkhälsorådet i Skellefteå har prioriterat följande målområden under 2020:

  • Delaktighet och inflytande. Alla människor ska kunna ha kontroll över sitt eget liv, tillit till andra, inflytande och delaktighet i samhället.
  • Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa. Alla människor har rätt till att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Att främja den psykiska hälsan och beakta möjligheter för personer med funktionshinder är viktigt inom alla målområden.

En utmaning som vårt samhälle har är att hälsan mellan olika grupper i samhället är förhållandevis stor och ökar. Andra utmaningar är att den psykiska ohälsan ökar och befolkningen är allt mer stillasittande.

Agenda 2030

Vi ställer oss bakom FN:s arbete med agenda 2030 och strävar mot en långsiktig hållbar utveckling. Med Agenda 2030 som hävstång kan vi utveckla hälsan genom sektorsövergripande arbete på flera nivåer.

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2020-01-24
Sida

MåBra-grupperna i kommunen

Måbra-grupper är lokala nätverk som genomför hälsofrämjande aktiviteter på olika orter runt om i Skellefteå kommun. Måbra-gruppen finns till för de so...

Läs mer
Sida

Folkhälsorådet i Skellefteå

Folkhälsorådet är det politiska forumet för att samordna och diskutera hälsofrågorna mellan kommun och region. Representanter i folkhälsorådet är poli...

Läs mer