Inventering och riskklassning av förorenade områden i kommunen

Utvalda företag i kommunen har i en viss prioriteringsordning fått eller kommer att få ett brev om att de ska inventera och riskklassa sin verksamhet enligt MIFO-modellen. Målet med MIFO-projektet är att kartlägga var det finns risk för markföroreningar. Föroreningar kan ha uppstått i nuvarande verksamhet. De kan också ha uppstått i en nedlagd verksamhet.


Befintliga och verksamma företag har själva ansvar för att kontrollera om verksamheten förorenat marken, vattnet eller byggnaden.
Nedlagda verksamheter inventeras av länsstyrelsen med bidragsanslag från Naturvårdsverket.

Giftfri miljö

Arbetet med att uppnå miljömålet Giftfri miljö är ett gemensamt ansvar för alla. Inventeringen av förorenade områden är en förutsättning för att kunna prioritera rätt objekt till fortsatta undersökningar och eventuella efterbehandlingsåtgärder. Inventering av förorenade områden via tillsynen syftar även till att öka andelen privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder.

MIFO-modellen

Inventeringsarbetet ska följa den så kallade MIFO-modellen (Metodik för Inventering av Förorenade Områden, rapport 4819), som har tagits fram av Naturvårdsverket. Modellen används för att inventeringen ska bli gjord på ett enkelt och enhetligt sätt i hela landet. 

MIFO-inventering

Eftersom inventeringen är omfattande och tidskrävande är det enklast att ta hjälp av en konsult för hela eller delar av inventeringen och riskklassningen.
Gå direkt till sidan med förslag på konsulter som kan utföra en MIFO-inventering

Här får ni instruktioner om ni bestämmer er för att själva göra inventeringen och riskklassningen.

Inventeringsläget i länet

Uppkomsten av förorenade områden är knuten till industrialiseringen. Geografiskt sett är industrin i hög grad koncentrerad till kustområdena med Skellefteå som industriell centralort. De flesta av länets industriföretag är mindre och medelstora företag med gruvnäring, träindustri och verkstadsindustri som dominerande branscher.
 
I Västerbottens län finns idag ca 2500 identifierade områden som är eller misstänkts vara förorenade. Av dessa har drygt 410 objekt inventerats och riskklassats.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2016-09-07