Framtida användning av Scharins industriområde

Scharins industriområde är ett område ca 50 ha stort. Vad kan man använda området till i framtiden och vad är möjligt? Här kan du läsa åtgärdsmålen och förslagen för området. Under fliken bilder ovan kan du se ett förslag på användning av Scharinsområdet.

Övergripande åtgärdsmål

Att marken efter sanering skall kunna användas av vuxna och barn i enlighet med planerad markanvändning utan risker för hälsa och miljö från markföroreningar. Dessutom skall läckaget till älven från eventuell restförorenad mark inom området inte medföra negativa miljöeffekter eller hälsorisker vid fiske, mm. Övergripande åtgärdsmål vid en eventuell sanering utgår från de föreslagna markanvändningarna och risker ska bedömas utifrån aktuellt kunskapsläge.

Följande åtgärdsmål har fastställts av styrgruppen för pågående genomförandefas:

  • Både barn och vuxna skall kunna delta i ”äventyrsverksamheten” och kunna komma i direkt kontakt med jorden på området utan att detta leder till negativa hälsoeffekter.
  • Inom ramen för sportverksamheten och båthamnen skall hus (café), bollplaner, mm kunna anläggas och utnyttjas av vuxna och barn utan hälsorisker.
  • Området som avsätts för fritid/rekreation ska kunna anläggas och användas utan att barn och vuxna utsätts för hälsorisker.
  • Den norra delen av området skall kunna bebyggas och användas för bostäder utan risker för människa eller miljö. Odling skall kunna ske.
  • På området där arbetsplatser planeras skall personal kunna vistas under arbetstid utan risk för exponering från markföroreningar.
  • Kraven på att växtlighet och biota skall kunna etableras inom området är höga inom området för bostäder, men något lägre inom övriga delar.
  • Läckage av föroreningar från området till Skellefteälven skall ej orsaka några miljöstörningar eller störningar i samband med friluftsliv, t ex fiske och bad.
  • Spridning av föroreningar till omgivningen genom damning skall minimeras.
     

Följande restriktioner för markanvändningen finns:
Inget uttag av grundvatten skall ske från området.

Markanvändning

Nuvarande markanvändning
Området avgränsas åt söder och öster av Skellefteälven. Väster och norrut finns bostäder och en skola, nordost ligger tekniska kontorets lokalförråd och en återvinningsstation. Området omfattas av en stadsplan från 1979, och är enligt denna plan reserverad för industriändamål. Idag är all verksamhet avhyst från området och kommunen har tagit ansvar över området och saneringsåtgärder och  upprustning av området är påbörjat. 

Planerad markanvändning
Den framtida användningen av området är inte fastställd. Förslag över vad området skulle kunna användas till är sport- och äventyrsverksamhet, fritidsområde, bostäder och viss industrietablering. Dessa förslag bedöms som rimliga efter slutförd sanering.

Större delen av området är optimalt för bostäder men kostnaden för en saneringsåtgärd som klarar detta ligger över 500 miljoner och därför kan detta inte motiveras, men däremot finns det mindre områden som inte kräver lika omfattande saneringsåtgärder och är passande för bostäder.  
De första delarna av Scharinsområdet kommer att förslagsvis att utvecklas och planeras som bostäder/arbetsplatser och kombinationsområde. Bostäderna är främst flerbostadshus med 2-5 våningar. Det senare området är avsatt för mindre företag med verksamhetsbyggnad på tomt och verksamhet som inte är störande. 

En marin del planeras och ska möjliggöra båtplatser för närboende och gästplatser, totalt bör ca 70 platser vara möjligt. För sport- och äventyrsområdena kan det bli aktuellt med olika typer av planer, t.ex. boule, beachvolley, fotboll även en skatepark eller bollhall kan bli aktuell. Längs älven kommer det att byggas en gång och cykelväg som ska ansluta till befintliga vägar som finns upp- och nerströms området.

Den slutliga markanvändningen påverkas även av Härvelträskområdets slutliga åtgärdslösning och vad den resulterar i när det gäller sport/fritid/rekreationsområdet. Mixen av användningsområdena påverkar varandra och innebär att särskild hänsyn måste tas vid anläggande av ny mark. Riktvärdena är olika beroende på olika användningsområde.

 


 


 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2016-09-07