Copy-Brännliden skägglav-Anna Lindfors.jpg

Riksintressen

Till område av riksintresse kan ett område utses som har få motsvarigheter i den aktuella naturgeografiska regionen och som bäst exemplifierar regionens olika landskapstyper.

Riksintresseområden utses av länsstyrelsen och kan gälla för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv. Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön respektive friluftslivet. Bestämmelserna får direkt verkan endast vid prövning av exploateringar som innebär ändrad markanvändning.

Skogsbruk betraktas som pågående markanvändning på skogsmark och är således exempel på verksamhet som normalt inte påverkas av riksintressena. Inom Skellefteå kommun har 32 områden utsetts till riksintresse för naturvård, sex för kulturmiljöer och två för friluftsliv. Till exempel har Byskeälven utsetts som riksintresse för såväl naturvård, kulturmiljö och för friluftslivet.

Riksintressen för naturvård
Namn på område Objekttyp
Storåliden sydväxtberg, naturskog
Petikån vattendrag
Vithattsmyrarna våtmarkskomplex
Västra Åliden Missenträsk sprickfyllnadsmorän på drumlin
Brännliden Urskog
Granberg Hobergsområdet Preglacial dalgång
Pitmanliden Dynområde
Byskeälven Vattendrag, älvlandskap
Övre Kågedalen rikkärr, kalktallskogar
Varuträskpegmatiten Mineralförekomster
Finnforsån (inkl. Kroktjärnbäcken) vattendrag, eutrof sjö
Vitbergen naturskog
Jättungsmyran våtmark
Krokvattnet Moränbacklandskap, våtmarker, sjöar
Sävarån vattendrag, älvlandskap, våtmarker, sjöar
Degerforsheden naturskog
Kinnbäcksfjärden havsfjärd, landhöjningsstrand, skärgård
Ostträsket Fågelsjö
Kalkstenstjärnen växtlokal
Innerviksfjärdarna havsfjärdar, älvmynning, våtmarker, fågellokal
Lövångerskusten och Gärdefjärden Kust- och skärgårdsområde, havsfjärd, fågellokal
Stensberget Geovetenskap
Kågefjärdens havsstrandängar Odlingslandskap, naturbetesmark
Bodans fäbod Odlingslandskap
Brönstjärn Naturbetesmark
Stormyran Våtmarkskomplex
Tjärnbergsheden Skog
Kågeälven Vattendrag, fauna
Hebbersbäcken Vattendrag, fauna
Tvärån Vattendrag, fauna
Ålsån Vattendrag, fauna
Skäljetjärnsbäcken Vattendrag, fauna
Åbyälven Vattendrag, fauna

Kulturmiljöer av riksintresse
Namn på område Objekttyp
Lövånger kyrkstad
Bjurön - Fällan Kulturlämningar vid kusten
Byarna runt Bygdeträsket Odlingslandskap
Örviken Träindustrimiljö
Skellefteå västra delen kyrkstad mm
Byskeälven Kulturlämningar och odlingslandskap i älvdal

Riksintressen för friluftsliv
Namn på område Objekttyp
Byskeälven Skogsälv
Lövångerskusten Kustområde

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-20