hav kust o skärgård 3.jpg

Samrådsområden

Vissa verksamheter som kan medföra skada på naturmiljön måste enligt miljöbalken 12 kap 6§ alltid anmälas för samråd till Länsstyrelsen eller Skogsvårdsstyrelsen.

Följande verksamheter är alltid anmälningspliktiga:

  • Beslut om eller utförande av allmän skoterled eller annan anläggning för skotertrafik
  • Anordnande av renstängsel eller annan fast anläggning för rennäringen.

Inom så kallade samrådsområden finns speciella bestämmelser om samråd med myndigheten, där myndigheten gör en bedömning om åtgärden ska tillåtas och om eventuella villkor och restriktioner krävs. I Skellefteå kommun finns tio särskilt avgränsande samrådsområden.

Samrådsområden
Namn på samrådsområde Objekttyp Beslutande myndighet Areal (hektar)
Storsand Sandstrand Länsstyrelsen 5
Vitträsket Klarvattensjö Länsstyrelsen 197
Nilsliden 1 Växtlokal Skogsvårdsstyrelsen 3
Nilsliden 2 Växtlokal Skogsvårdsstyrelsen 3
Nilsliden 3 Växtlokal Skogsvårdsstyrelsen 2
Kälberget Växtlokal Skogsvårdsstyrelsen 2
Hattstormyran Växtlokal Skogsvårdsstyrelsen 7
Ålund Växtlokal Skogsvårdsstyrelsen 1
Åselet SO Växtlokal Skogsvårdsstyrelsen 1
Åselet NV Växtlokal Skogsvårdsstyrelsen 2

Natura 2000

EU´s nätverk av särskilda skydds- och bevarandeområden kallas Natura 2000. Inom varje medlemsland väljs områden ut som innehåller de naturtyper eller arter som listas av EU:s fågeldirektiv (fågelarter) och EU:s habitatdirektiv (övriga arter och naturtyper). 

Länderna ansvarar för att skydda och vårda sina Natura 2000 områden och ofta skyddas de som naturreservat. Ibland räcker andra skyddsformer, t.ex. samrådsområde eller skydd mot utbyggnad av vattenkraft, vilket är fallet med vattendragen Byskeälven, Åbyälven och Sävarån. I Skellefteå kommun ingår ett 30-tal områden i Natura 2000-nätverket.

Läs mer om Natura 2000 på Länsstyrelsens hemsida

 

EU´s nätverk av särskilda skydds- och bevarandeområden
Namn Objekttyp Datum för regeringsbeslutet Areal
Bjuröklubb sanddyner, klippkust 951221 566
Skötgrunnan stränder, dyner 951221 40
Kalkstenstjärnen skog / myr 951221 6
Fäbodsskogen skog, slåtteräng 951221 13
Vitbergen skog / myr 951221 900
Utstenarna strand - klippkust,havsstrandäng 951221 13
Tjärnbergsheden skog / myr 951221 91,8
Degerforsheden skog / myr 970130 135
Björnberget skog 970130 58
Brännliden skog / myr 970130 85
Brännberget rikkärr, källor 980122 35
Blylod myran myr, skog 980122 132
Åbyälven älv
Byskeälven älv
Skallöns västra del
Kågefjärdens havsstrandängar havsstrandäng

 

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2017-03-30