Frisk luft

De lokala miljömålen antogs av Skellefteå kommunfullmäktige år 2006. Här finns övergripande mål till år 2025 och delmål till år 2012. Många av delmålen till 2012 är uppfyllda några inte. Några nya delmål är inte antagna men de övergripande målen till år 2025 gäller fortfarande.

Delmål år 2012

Allmänt

 • Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen har minskat med 8 procent jämfört med år 1990. * (6541 kg/person).
 • Vi sorterar våra sopor så att minst 6000 ton organiskt avfall behandlas genom rötning All bildad biogas ska användas till att driva fordon samt ersätta oljeförbrukning inom industrin.

Uppvärmning

 • Förbrukning av eldningsolja har minskat med 80 procent jämfört med 2000.*(340 MWh/år eller 0,72 m3 per hushåll)
 • Antalet villor som värms med direktverkande el har minskat med 5 procent jämfört med år 2000. *(ca 16 000 st ?)
 • Alla kommunkoncernens fastigheter värms med förnyelsebara bränslen.

Trafiken

 • Genom goda trafiklösningar i Skellefteå kommun klarar vi riksdagens mål för frisk luft.
 • Var tionde bil som köps av kommunens invånare kan drivas med förnyelsebart bränsle.
 • Förnyelsebart bränsle finns på samtliga tankställen där mer än 1000 m3 drivmedel säljs per år.*(idag 2 st)
 • Av kommunkoncernens tjänstebilar, arbetsfordon och transportfordon drivs 30 procent av med förnyelsebara bränslen.
 • En miljözon har införts i de centrala delarna av Skellefteå. Alla arbets- och lastfordon inom denna zon drivs med drivmedel som har den bästa miljöklassen.
 • Kommunkoncernen ställer i sin upphandling av olika tjänster krav på transporter i syfte att minska koldioxidutsläppen.
 • Försäljningen av alkylatbensin till tvåtaktsmotorer har fördubblats jämfört med år 2005.

Energi

 • Alla företag som kan påverka sin energiförbrukning har mätbara energimål.
 • Bebyggelsen i tätorterna planeras för förnyelsebar energi med prioritering på fjärrvärme, solfångare, jord-, berg- och ytvattenvärme mm.
 • Tillgången på spillvärme från industrin och kommunala verksamheter är kartlagd och en plan är upprättad för hur denna ska kunna tas tillvara.
 • Den totala energianvändningen per person har effektiviserats och är lägre än år 1995. *(4,2 TWh eller 58 000 kWh/person)
 • Det finns en fastställd plan som visar var utbyggnaden av vindkraftverk kan ske.

Utsläpp

 • Utsläppen av ämnen som bryter ned ozonskiktet har upphört.
 • Utsläppen av lösningsmedel från industrin har minskat med 50 procent från år 2000.*(112 ton)
 • Det är 20 procent fler företag som infört miljöledningssystem än år 2005. *(18 st)

* siffrorna anger läget angivna år

Det lokala miljömålet "Frisk luft- utomhus" bygger på de nationella miljökvalitetsmålen "Frisk luft", "Begränsad klimatpåverkan" och "Skyddande ozonskikt".

  

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2017-03-30