Leva och bo

De lokala miljömålen antogs av Skellefteå kommunfullmäktige år 2006. Här finns övergripande mål till år 2025 och delmål till år 2012. Många av delmålen till 2012 är uppfyllda några inte. Några nya delmål är inte antagna men de övergripande målen till år 2025 gäller fortfarande.

Delmål år 2012   

Planering

 • Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen är identifierad i ett kulturmiljöprogram.
 • Det finns antagna planer för hur grön- och vattenområden i tätorter och dess omgivningar ska bevaras och utvecklas.
 • En skötselplan är framtagen för det tätortsnära Vitbergsområdet där det framgår hur området ska utvecklas, förvaltas och skötas ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv.
 • För Skellefteå centralort finns minst ett arkitekturprogram som visar hur bebyggelsen kan utvecklas samtidigt som dess särart bevaras.
 • En översyn av riksintressanta kulturmiljöer i kust- och skärgårdsområden är utförd.

Boendet

 • Hälften av alla byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid har en dokumenterat fungerande ventilation.
 • Alla som ändrar uppvärmningsätt till fjärr- berg- jordvärme mm är medvetna om att det oftast innebär att bostadens ventilation måste kompletteras.
 • Alla skolor och förskolor har lägre radonhalter än 200 Bq/m3 luft.
 • Alla flerbostadshus och hälften av alla andra bostäder har dokumenterade radonhalter under 200 Bq/m3 luft.   

Tysta miljöer

 • Ljudnivån i nöjes- och fritidslokaler ska ligga under de kritiska värdena för att undvika bullerskador.
 • Genom lämpliga åtgärder i tätorterna är antalet bullerstörda (> 65dBA) människor 5 procent lägre än år 1993. *(670 st)
 • Utanför tätorterna är ingen utsatt för trafikbuller överstigande nu gällande riktvärde 65 dBA.

Konsumtion 

 • Uppföljande mätningar av cesiumhalterna efter Tjernobylolyckan är gjorda i svamp, fisk, kött mm.
 • Utbudet av ekologiska matvaror är 15 procent högre än år 2002.(medelantalet  i 8 butiker 23 st ekologiska varor)
 • Inköpsansvariga i offentlig verksamhet och i de större företagen är utbildade i miljöanpassad upphandling.

Grustäkter

 • Naturgrus uppgår till högst 20 procent av den totala mängden ballastmaterial. Nya naturgrustäkter tillåts endast då likvärdigt material inte finns tillgängligt.(41 % 2004)
 • Ballastmaterial består till minst 25 procent av återvunnet material, till exempel sulfidfattigt gråberg och sprängsten. (40 % 2004)
 • Varken husbehovstäkter eller andra täkter tillåts i områden med höga natur- och kulturvärden eller där täkten kan påverka grundvattenkvaliteten.

* siffror inom parentes anger läget angivet år

Det lokala miljömålet "Leva och bo" bygger på de nationella miljökvalitetsmålen "God bebyggd miljö", "Giftfri miljö", "Levande kust och skärgård" och "Säker strålmiljö".

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2017-03-30