Levande vatten

De lokala miljömålen antogs av Skellefteå kommunfullmäktige år 2006. Här finns övergripande mål till år 2025 och delmål till år 2012. Många av delmålen till 2012 är uppfyllda några inte. Några nya delmål är inte antagna men de övergripande målen till år 2025 gäller fortfarande.

Delmål år 2012

Allmänt

 • Minst ett marint naturreservat är bildat.

Påverkan på vattenmiljöer

 • Sänkta sjöar och våtmarker är kartlagda. Urval för återställningsarbete sker med hänsyn till kulturhistoriska värden och pågående markanvändning.
 • De mindre vattendrag som ska återställas efter flottningsepoken är kartlagda. Återställningsarbete ska ske med hänsyn till kulturhistoriska värden.
 • Sjöar och vattendrag som är påverkade av gruvverksamhet är kartlagda.
 • Det finns anvisningar för hur man får muddra och anlägga pirar utmed kusten.

Fisk

 • Uttaget av fisk från våra naturliga vatten är inte större än vad vattnet kan producera.
 • Utsättning av fisk sker så att skyddsvärda fiskbestånd eller andra vattenlevande djur inte hotas.
 • De lekplatser för fisk som finns längs kusten och i kustmynnande vattendrag, för fisk och som behöver ett bra skydd är kartlagda.
 • Havsöring och kustlevande harr har så goda livsbetingelser att de utvecklar livskraftiga populationer.

Försurning

 • De vatten där det förekommer höga halter av oorganiskt aluminium är kartlagda och halterna hålls under den nivå då fisk och andra vattenlevande organismer påverkas.*(idag 19 bäckar)
 • Det finns ett handlingsprogram för hur man undviker försurning från de naturligt förekommande sulfidlerorna.

Övergödning

 • Det finns ett övervakningsprogram där det framgår i vilka vatten vi har för höga närsaltshalter och vilka effekterna är.
 • Informationsinsatser görs i jordbruks- och djurhållningstäta områden för att minska läckage av näringsämnen till sjöar och vattendrag.
 • Inga orenade avlopp från hushållen mynnar direkt i sjöar, vattendrag eller hav.
 • Utsläpp av fosfor- och kväveföreningar minskar i de vatten som visat tendens till övergödning.
 • Det finns utarbetade rutiner för hur vasslåtter får utföras.

Dricksvatten

 • De större grundvattentillgångarna i kommunen är kartlagda och analyserade.
 • Vattenförsörjningsplaner med fastställda skyddsområden finns för allmänna och större enskilda yt- och grundvattentäkter.
 • Kvalitén på grundvattnet påverkas inte mätbart av materialtäkter, gödselhantering, bekämpningsmedel med mera.
 • 40 procent av alla privata vattentäkter är analyserade ur kemisk synpunkt.

Dagvatten

 • En dagvattenpolicy är framtagen som klarlägger ansvarsfördelning och hur dagvattnet ska tas om hand.
 • Lokalt omhändertagande av dagvatten är utvecklat för att ta hand om och rena dagvatten innan det når yt- eller grundvatten.

* siffrorna anger läget angivna år.

Det lokala miljömålet "Levande vatten" bygger på de nationella miljökvalitetsmålen "Levande sjöar och vattendrag", "Grundvatten av god kvalitet", "Hav i balans", "Bara naturlig försurning" och "Ingen övergödning".

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2017-03-30