Natur i balans

De lokala miljömålen antogs av Skellefteå kommunfullmäktige år 2006. Här finns övergripande mål till år 2025 och delmål till år 2012. Många av delmålen till 2012 är uppfyllda några inte. Några nya delmål är inte antagna men de övergripande målen till år 2025 gäller fortfarande.

Delmål år 2012

Allmänt

 • Skellefteå kommun har tagit tillvara möjligheten till femtioprocentig delfinansiering med bidrag från Naturvårdsverket för inköp och bildande av minst ett kommunalt naturreservat.
 • Minst ett kulturreservat med inslag av odlingsmark är bildat i Skellefteå kommun
 • Ett privat naturreservat/ekopark är bildat i Skellefteå

Jordbruk och odlingsmark

 • Jordbruksarealen håller samma nivå som år 2000.
 • Genom sin upphandling av livsmedel verkar kommunkoncernen för ett lokalt, aktivt och hållbart lantbruk. Minst 10 procent av upphandlade livsmedel är ekologiska.
 • 10 procent av djurhållning och 30 procent av åkermarken i kommunen drivs ekologiskt.  *(20% av åkermarken)
 • Sedan år 2000 har 75 hektar våtmark och småvatten anlagts eller återskapats i odlingslandskapet.
 • Odlingsmarker i anslutning till fågelsjöar, våtmarker mm har inventerats. Skötselanvisningar finns fastställda i handlingsplaner.
 • Den hävdade ängsmarken är dubbelt så stor och den hävdade betesmarken är utökad med 50 procent i jämförelse med länsstyrelsens inventering 2001. *( 5 ha resp. 47 ha)

Våtmarker

 • Våtmarker som ingår i riksintressanta områden och våtmarker av de två högsta klasserna i länets våtmarksinventering är undantagna från exploatering.
 • Mindre våtmarker (<50ha ) är inventerade på natur- och kulturvärden.
 • Stormyran (Vithatten), Övre Kågedalen och Jättungsmyran är inventerade på natur- och kulturvärden och har ett långsiktigt skydd.
 • En handlingsplan finns upprättad för att undvika påverkan och exploatering av orörda våtmarker och våtmarker med höga natur- och kulturmiljövärden.

Skogen

 • Arealen skogsmark som avsätts för naturvårdsändamål har ökat jämfört med år 1998. (Avsättningen regleras av de regionala målsättningarna.) *(16 naturreservat)
 • Skogar äldre än 120 år sparas i större utsträckning. Andelen gammal skog och andelen äldre lövrik skog är 5 procent större än år 1998.*(uppgifter finns bara på länsnivå)
 • Döda träd, kullfallna träd liksom grenar och kvistar får i större utsträckning multna ner på plats. 30 procent mer död ved lämnas kvar i skogarna jämfört med 1998 års riksskogskartering(2,3 m3/ha). Ökningen sker framförallt i kustregionen.*(uppgifter bara på länsnivå)
 • Inslaget av lövskog har ökat med 5 procent jämfört med 1998 års riksskogskartering. Föryngring med lövskog sker i större utsträckning och gamla lövträd och äldre lövskog sparas i skogsbeståndet.
 • Naturvårds- och hyggesbränning i skogsmark har ökat.
 • En tredjedel av skogsmarken är inventerad på forn- och kulturlämningar (i första hand älvdalgångar och andra områden som varit betydelsefulla för människan)
 • Av de unika landhöjningsskogarna som ingår i kommunens inventering av kust- och skärgårdsområden är 9 skogar med klassningen 1 skyddade. (Avsättningen regleras av de regionala målsättningarna)

Förorenad mark

 • Hälften av de cirka 15 förorenade områden som länsstyrelsen placerat i riskklass 1 och 2 är markundersökta. Sanering har inletts i 50 % av områden med saneringsbehov.

*siffrorna anger läget angivna år

Det lokala miljömålet "Natur i balans" bygger på de nationella miljökvalitetsmålen "Myllrande våtmarker", "Levande skogar", "Ett rikt odlingslandskap" och "Giftfri miljö".

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2017-03-30