Stöd till lokala utvecklingsinsatser – ett enkelt sätt att få fart på utvecklingen

Stödet till lokala utvecklingsinsatser är ett sätt för Skellefteå kommun att stödja initiativ utanför Skellefteås centralort som bidrar till utveckling. Mindre projekt kan få bidrag på upp till 40 000 kronor. För att söka det bidraget räcker det med att skicka ett mejl eller brev där ni beskriver er idé. Det finns också möjlighet till större bidrag. Sista dag för ansökan, under våren 2020, är förlängd till 30 april. För hösten gäller 30 september.

Lokala utvecklingsinsatser för landsbygden

Har din föreningen ett projekt eller en idé som bidar till kommunvisionen och målet om 80 000 invånare?

Besked om beslut kan förväntas ungefär tre veckor efter sista ansökningsdag.

Syftet med stödet till lokala utvecklingsinsatser är att stimulera initiativ utanför Skellefteås centralort som bidrar till kommunvisionen och målet om 80 000 invånare. Bidraget finns i två varianter. Småskaliga initiativ kan få bidrag på upp till 40 000 kronor. Andra större initiativ eller lokala utvecklingsinsatser kan få högre bidrag. I båda fallen är det avdelningen för samhällsutveckling som hanterar ansökningarna, men större bidrag än 40 000 kronor måste beslutas av kommunstyrelsen och har en längre handläggningstid.

Stödet till lokala utvecklingsinsatser kan användas på olika sätt, till exempel för

 • insatser i samband med planerade projekt/aktiviteter
 • framtagande av lokal vision eller byaplan, eller förnyande av byaplan som är äldre än fem år (max 5000 kr)

     Mall för byaplan (pdf, nytt fönster)

 • arrangemang som ska genomföras
 • stöd till start av olika verksamheter som gynnar allmänheten eller det omgivande lokalsamhället.

 

Lägg märke till att

 • insatserna ska vara framåtsyftande och skapa utveckling. Medlen inte är till för åtgärder som faller inom ramen för drift och underhåll.
 • ansökningar som innehåller planerade aktiviteter eller arrangemang som faller inom ramen för andra kommunala bidragsstöd direkt hänvisas till berörd förvaltning.
 • en förening eller organisation, oavsett storlek, kan tilldelas max 40.000 kronor per år för småskaliga initiativ. Detta för att medelfördelningen ska bli så rättvis som möjligt oavsett föreningens storlek och aktivitetsnivå.
 • sista dag för ansökan är 31 mars respektive 30 september. Ansökningsdagarna är årligt återkommande.
 • från sista ansökningsdag har vi tre veckors handläggningstid innan besked om beslut lämnas.


Småskaliga initiativ, upp till 40 000 kronor

Enkel ansökan – gör så här

Skriv ner din ansökan i ett vanligt mejl. Dessa uppgifter behöver finnas med.

 • Kontaktuppgifter till ansvarig kontaktperson, inklusive föreningsnamn och organisationsnummer.
 • Tidsplan för genomförande av projekt eller aktivitet.
 • Idé och syfte med projektet/aktiviteten. Motivera hur aktiviteten bidrar till utveckling av orten och lokalsamhället.
 • Budget, det vill säga total budget. Övriga intäkter och/eller sponsring från andra parter ska framgå i kostnadskalkylen.
 • Om ni som ansöker även fått bidrag från annat håll för samma projekt/aktivitet.

 

Tips: Krångla inte till texten med formuleringar som ”Härmed ansöker undertecknad om…”. Det fungerar lika bra att skriva ”Hej! Vi har en idé som vi tror på, och som vi söker ekonomiskt stöd för…”. Vi bedömer projektidén, inte hur ansökan är skriven.

Skicka in ansökan innan den 31 mars (vår) respektive 30 september (höst) till Skellefteå kommun.

 

Kriterier och riktlinjer för ansökan

 • Skellefteå kommun bidrar med upp till 40 000 kronor per ansökan.
 • Annan/andra aktörer bidrar med likvärdiga resurser, i form av egen arbetsinsats eller pengar (det ekonomiska värdet av egen arbetsinsats bör värderas till cirka 220 kr/timme).
 • Insatsen bidrar till genomförandet av utvecklingsstrategin Skellefteå 2030.
 • Aktiviteten ska ha ett samhällsnyttigt ändamål och komma allmänheten/bygden till gagn.
 • Alla juridiska personer kan söka. Inte privatpersoner.
 • När insatsen är genomförd ska du som söker göra en återkoppling till avdelningen för samhällsutveckling. Det kan räcka med ett mejl eller telefonsamtal.

 

Så här bedömer vi ansökningarna

 1. Vi på avdelningen för samhällsutveckling bedömer vilken typ av kommunalt stöd initiativet kan få. Om ansökan stämmer bättre med andra kommunala stödmöjligheter skickas den vidare till berörd förvaltning.
 2. Tillsammans med berörda förvaltningar bedömer vi på avdelningen för samhällsutveckling om ansökan lever upp de nödvändiga kriterierna. Om din ansökan får avslag kommer svaret att innehålla en förklaring och motivering till avslaget.
 3. Tillsammans med sakkunniga från till exempel föreningsliv eller näringsliv bedömer vi det mervärde som aktiviteten förväntas skapa. Till exempel kan byautvecklingsrådet eller något av kommunens företagsnätverk vara rådgivare, beroende på vilken typ av ansökan som är inlämnad.
 4. Beslut om stöd tas på delegation av avdelningschefen för samhällsutveckling.
 5. Vi meddelar dig beslutet och motiveringen bakom beslutet.

 

Mer om strategiunderlag för 2030

 

Andra initiativ, mer än 40 000 kronor

Så här gör du

Har du en idé om ett större projekt? Kontakta i så fall oss på avdelningen för samhällsutveckling innan du skriver en ansökan. Tillsammans kan vi finslipa idén och se till att ansökan riktas till rätt finansieringsmöjlighet. I första hand prövar vi andra stödformer, men om idén faller utanför ramen för dessa stöd rekommenderar vi stödet till lokala utvecklingsinsatser.

Ansökan kan göras när som helst under året. Vi ger dig tips om hur ansökan ska skrivas.

Kontakta Skellefteå kommun (du kan även bifoga filer)


Kriterier/riktlinjer för ansökan

 • Ansökan omfattar projekt och utvecklingsinsatser med högre bidragsbehov än 40.000 kronor.
 • Projektet eller insatsen gynnar ett större geografiskt område i kommunen, till exempel en kommundel eller ort.
 • Aktiviteten ska ha ett samhällsnyttigt ändamål och komma allmänheten/bygden till gagn.
 • Alla juridiska personer kan söka. Inte privatpersoner.
 • Insatser som bidrar till att möta dokumenterade behov prioriteras. Med dokumenterade behov menas åtgärder eller inriktningar som går i linje med kommunens övriga planering, t.ex. LIS-plan eller skärgårdsstrategi.
 • Insatsen bidrar till genomförandet av utvecklingsstrategin Skellefteå 2030.
 • När insatsen är genomförd ska du som söker göra en återkoppling till avdelningen för samhällsutveckling, helst i form av en skriftlig rapport. Var också beredd på en muntlig redovisning av det tänkta eller slutförda arbetet. Det kan även bli aktuellt med platsbesök.

 

Så här bedömer vi ansökningarna

 1. Vi på avdelningen för samhällsutveckling bedömer vilken typ av kommunalt stöd initiativet kan få. Om ansökan stämmer bättre med andra kommunala stödmöjligheter skickas den vidare till berörd förvaltning.
 2. Tillsammans med berörda förvaltningar bedömer vi på avdelningen för samhällsutveckling om ansökan lever upp de nödvändiga kriterierna. Om din ansökan får avslag kommer svaret att innehålla en förklaring och motivering till avslaget.
 3. Tillsammans med sakkunniga från till exempel föreningsliv eller näringsliv bedömer vi det mervärde som aktiviteten förväntas skapa.
 4. Beslut tas av kommunstyrelsen.
 5. Vi meddelar dig beslutet och motiveringen bakom beslutet.


Mer om strategiunderlag för 2030


Bakgrund till stödet

Stödet till lokala utvecklingsinsatser är en del av kommunstyrelsens förfogandemedel.

Kommunfullmäktige beslutar i varje års budgetprocess om nivån på kommunstyrelsens förfogandemedel och budgetreserv för de närmaste tre åren. Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande fördela resurser ur avsatta förfogandemedel. Det ger kommunstyrelsen möjligheter att relativt snabbt kunna erbjuda tillfälligt stöd för engångsinsatser alternativt stöd under en begränsad period.

Syftet med kommunstyrelsens förfogandemedel är att på olika sätt stimulera Skellefteås utveckling mot 2030. Det innebär att varje projekt, event eller evenemang som ska få bidrag från dessa medel också ska ligga i linje med kommunens strategi för att nå kommunvisionen och målet om 80 000 invånare. Bidrag för ett enskilt projekt eller liknande får beviljas för en period på max tre år åt gången.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-04-09