Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång, järnväg som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Skellefteå är i nuläget Sveriges största stad som saknar persontrafik på järnväg. Att verka för att Norrbotnibanan byggs är ett prioriterat mål i strategin Skellefteå 2030. Norrbotniabanan är viktig för Sverige och hela Europa, inte minst för att Sverige tillsammans med EU ska nå sina klimatmål.

Norrbotniabanan ska möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer samt förstärka godstrafiken på järnväg i landet. De tre delprojekten Umeå, Robertsfors och Skellefteå kommer att arbeta parallellt med sina planer. Inom Skellefteå kommun sträcker sig planerna från kommungränsen i söder fram till Skellefteå centrum.

Norrbotniabanan samplaneras med övriga infrastrukturplaner för Skellefteå, Västerbotten och Norrbotten. Byggandet av en ny järnväg har påverkan på samhällsutveckling, planer, befintlig intrastruktur liksom natur och kulturvärden.

Det är Trafikverket som ansvarar för planer och markfrågor, men planeringsarbetet sker i dialog och samarbete med Skellefteå kommun och andra berörda myndigheter.

Delsträckor
Första delsträckan, Umeå–Dåva
Andra delsträckan, Dåva–Södra kommungränsen
Tredje delsträckan, Södra kommungränsen–Skellefteå C
Hela sträckan Umeå–Luleå väntas vara klar 2030

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-13
Sida

Vårt framtida Bureå

Skellefteå kommun planerar att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Bureå. Som en del i arbetet har kommunen tagit fram ett förslag till program.