Norrbottniabanan, tåg, resande, kollektivtrafik

Norrbotniabanan

Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan, en ny 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå.

Banan ska förstärka godstrafiken på järnväg i landet samt möjliggöra persontrafik mellan norr-landskustens städer.

Norrbotniabanan är viktig, inte minst för att Sverige ska nå klimatmålet att sänka koldioxidut-släppen med 70 % fram till 2030.

Om projektet
Trafikverket arbetar med att ta fram järnvägsplaner för den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå–Skellefteå. Regeringen fattade beslut om den nationella transportplanen juni 2018 för de kommande tio åren, 2018–2029. I denna framgick det att den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå byggs med start hösten 2018.

Det finns i dagsläget inte några pengar avsatta i den nationella transportplanen gällande den andra etappen av Norrbotniabanan mellan Skellefteå–Luleå. I regeringsöverenskommelsen från januari 2019 står att planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras.

Trafikverket beslutade 2010 om vilken järnvägskorridor som ska gälla för Norrbotniabanan. Denna korridor kommer att vara kvar tills järnvägsplanerna har vunnit laga kraft. På Trafikverkets sida finns kartor som visar korridorens dragning.

Trafikverkets tidplan för etappen Umeå–Skellefteå, baserat på den nu gällande nationella transportplanen
2018-2021Byggnation Umeå–Dåva.
2020/2021 Järnvägsplanerna fastställs.
2024 Byggstart Dåva–Skellefteå.
2028 Trafikstart Umeå–Skellefteå.

Stationslägen längs den första etappen mellan Umeå och Skellefteå:
Umeå, Sävar, Robertsfors, Bureå och Skellefteå.

Järnvägsplaner inom Skellefteå kommun
De järnvägsplaner som berör Skellefteå kommun är:
Ytterbyn–Grandbodarna (JP05)
Grandbodarna–Södra Innervik (JP06)
Södra Innervik–Skellefteå C (JP07)

Aktörer
Det är Trafikverket som ansvarar för planering och markfrågor. Planeringsarbetet sker i samarbete med Skellefteå kommun samt andra berörda kommuner och myndigheter.

Regionerna i de nordligaste länen planerar och finansierar den framtida regionala tågtrafiken på Norrbotniabanan. Därutöver kommer godståg och sannolikt även fjärrtåg att trafikera banan.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-02-21
Relaterad information

Trafikverkets samrådsmöten

Ett samråd ska avse var vägen eller järnvägen ska placeras, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan den får. Under samråden diskuterar Trafikver...

Läs mer
Relaterad information

Skellefteå resecentrum

Att göra resecentrum till en effektiv och attraktiv bytespunkt är en viktig satsning för att skapa bra trafikflöden för fler Skelleftebor och besökare...

Läs mer