Skellefteå resecentrum

Ett resecentrum är en viktig del i ledet att öka det kollektiva resandet i Skellefteå. En utgångspunkt för planeringen är att det ska vara en attraktiv plats där alla känner sig välkomna, trygga och säkra. Att göra resecentrum till en effektiv och attraktiv bytespunkt är en viktig satsning för att bidra till att uppnå visionen om 80 000 invånare i Skellefteå år 2030.

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med gång- och cykeltrafik, lokal- och regional busstrafik och biltrafik.

Entrén planeras i fonden på Trädgårdsgatan, där även en ny gång- och cykelpassage föreslås under järnvägen. Området ska erbjuda resecentrumfunktioner med bussterminal, cykelparkering samt bilparkering.

Under hösten 2017 inleds kommunens arbete med en funktionsstudie för centret på uppdrag av kommunfullmäktige. Arbetet sker i dialog med Trafikverket i väntan på järnvägsplanen för Norrbotniabanan, då denna kommer att tydliggöra resecentrums läge och funktion. Järnvägsplanen mellan Skellefteå och Umeå förväntas vara klar 2019.

Vilka är dina förväntningar?

Ett resecentrum är navet för resande och ska vara tillgängligt för alla. Sedan är det såklart trevligt om det även är inbjudande. Både för den som passerar dagligen, till den som besöker Skellefteå för allra första gången. Vad känns viktigast för dig i vårt kommande resecentrum? Tyck till på skelleftea.se/tyckomresecentrum

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-02-28