Utveckling av torget

Torgets gestaltning, utformning och funktion har diskuterats i många år och väcker många Skelleftebors engagemang. Skisser och utredningar för torget har tagits fram i omgångar sedan slutet av 1990-talet utan att leda till någon handlingsplan.

I den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan (nytt fönster) beskrivs torget som mittpunkten i staden, som ska utvecklas till en mer attraktiv målpunkt. Torget blir en viktig del i länken mellan Södertorg och nytt resecentrum i norr.

I och med kulturhusets placering norr om torget, blir det än mer viktigt hur torget och kulturhuset kopplas samman och stärker varandra. Programmet för torget är därför pausat till dess att arkitekttävlingen för kulturhuset är avslutad.

Inriktning och åtgärder

I den fördjupade översiktsplanen föreslås ett antal inriktningar och åtgärder för torget. Inriktning beskriver en vilja - dit vi strävar för att nå vår målbild för Centrala stan. Åtgärd är vad kommunen konkret ska göra för att nå målbilden.

Inriktning:

  • Aktivera och rama in torget med verksamheter och funktioner i bottenplan.
  • Utforma torget så att det förenklar mindre och större evenemang och aktiviteter året om.
  • Utforma torget så att det stärker och framhäver kopplingen till kulturhuset.
  • Tydliggöra torgets koppling till de viktiga stråken Nord-sydstråket och Nygatan.

 

Åtgärd:

  • Se över torghandelsstadgan.
  • Ta fram ett program för torget där kulturhus och ny gestaltning av Kanalgatan beaktas.

 

Bakgrund

Den 22 maj 2012 gav kommunstyrelsen i uppdrag åt samhällsbyggnad (dåvarande bygg- och miljökontoret) att ta fram ett program för torget. I en första fas togs en analys fram av torget och tidigare utredningar och arbeten sammanställdes. I analysens slutsats finns ett antal frågeställningar att beakta i kommande arbete med programmet.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-03-31