Den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen

Den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen ska revideras. Den gällande planen antogs år 2011 och mycket har hänt sedan dess. Befolkningen växer och många vill investera och bygga i Skelleftedalen. Den snabba utvecklingen har lyft behovet av en uppdaterad plan.

Revidering av planen

För att möta både kort- och långsiktiga behov ska den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen revideras i två steg. Det första steget ska möta efterfrågan på bostäder genom att lyfta möjligheter till förtätning, komplettering av befintliga områden och omvandlingsområden.

I ett andra steg flyttas planeringshorisonten till 2050 för att den översiktliga planeringen ska fungera på längre sikt, och bemöta de stora förändringar Skelleftedalen och kommunen står inför.

En grov tidplan för steg 1

  • Hösten 2018: revidering av plan steg 1
  • Våren 2019: Samråd av plan steg 1
  • Sommar/höst 2019: Utställning av plan steg 1
  • Hösten 2019: Beslut av plan steg 1

Så ser ditt Skellefteå ut år 2030 - den gällande planen

Den nu gällande fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen antogs av kommunfullmäktige år 2011. Planområdet sträcker sig från Myckle i väster till Skelleftehamn i öster. Planen ska spegla Skelleftebornas behov och syn på samhällsutveckling samt hur utvecklingen ska ske. Ambitionen är att planen ska vara reglerande samtidigt som den inspirerar och uppmanar. Översiktsplanen utgår från en önskan att förbättra välfärden och livsmiljön.

Planhandlingarna är uppdelade i tre delar. Här nedan hittar ni del 1, som visar bakgrund och förutsättningar, del 2 som visar planhandlingen och i spalten till höger hittar ni del 3, som är en miljökonsekvensbeskrivning av det planhandlingen föreslår.

Planhandling

Planhandlingen är framtidsvisionen. Här illustreras strategier och idéer för stadens framtida mark- och vattenanvändning. Här visar vi var nya bostäder kan bli aktuella, lösningar på infrastruktur och grönstrukturens betydelse i stadsbilden. I planhandlingen kan du läsa om stadens möjligheter och vilka rekommendationer som bör följas för framtida utveckling.

Här kan du läsa planhandlingen kapitelvis. Under rubrikerna beskrivs innehållet.

Inledning (pdf, nytt fönster) 
Uppdraget, Översiktsplanens roll, Planens syfte, Framtiden, Planeringsperspektiv, Lagar som styr planeringen

Utgångspunkter för planhandlingen (pdf, nytt fönster)
Spelregler för stadsbyggandet, Övergripande utbyggnadsstrategier, Staden och utbyggnaden, Befolkning, Utbildning, Företagande, Livskvalitet, Kommunikationer, Teknisk försörjning

Planhandling - övergripande (pdf, nytt fönster)
Bebyggelse, Infrastruktur, Grönstruktur

Planhandling- stadsdelsnivå (pdf, nytt fönster)
Anderstorp, Bergsbyn, Bockholmen, Centrala stan, Degerbyn, Hedensbyn, Moröbacke, Moröhöjden, Myckle, Norrböle, Prästbordet, Sjungande Dalen, Skelleftehamn, Stämningsgården, Solbacken, Sunnanå, Sörböle, Södra Bergsbyn, Tjärn, Tuvan, Ursviken, Vitberget, Älvsbacka, Örviken

Regler och riktlinjer för detaljplanering och lovgivning (pdf, nytt fönster)

Behandling av riksintressen (pdf, nytt fönster)

Bakgrund och förutsättningar

Här kan du läsa om planhandlingens bakgrund och förutsättningar, dvs. de samlade faktorer som gör Skellefteå till vad det är idag och som ger ramarna för planförslaget.

Inledning (pdf, nytt fönster)
Läsanvisning

Hållbar utveckling och framtidsvision (pdf, nytt fönster)
Hållbar utveckling, Den politiska visionen för Skelleftedalen, Politiska styrdokument

Staden (pdf, nytt fönster)
Historisk bakgrund, Historisk bakgrund - planer, Bebyggelsestruktur och landskapsbild, Stadsdelarna, Fysisk struktur

Stadens innehåll - intressen (pdf, nytt fönster)
Befolkning, Näringsliv och företagande, Utbildning, Bostäder, Vård och omsorg, Kultur, fritid och turism, Kultur i det offentliga rummet

Kommunikation och teknisk försörjning (pdf, nytt fönster)
Resvanor, Vägtrafiknätet, Parkering, Hastighetsöversyn, Kollektivtrafik, Järnväg, Godshantering, Vatten- och avlopp

Miljöskydd, hälsa och säkerhet (pdf, nytt fönster)
Skred- och erosionsrisker, Vattendirektivet, Översvämningsrisker, Framtida klimatscenarier, Extrema havsnivåer, Radon i inomhusluft, Buller, Risker runt kommunikationsleder, Förorenad mark, Skyddsavstånd till industrier och andra verksamheter, Verksamheter som kräver särskild hänsyn, Hantering av farliga ämnen

Övriga intressen, riksintressen (pdf, nytt fönster) 
Kulturmiljö, Rennäring

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2019-01-22