Hur beräknas antalet lägenheter?

Det kan verka konstigt att bostadshus klassas in under lägenheter, men det vi kallar lägenheter är mått på fastighetens storlek och hur den nyttjas. Ditt bygglov ger den information vi behöver för att beräkna hur många lägenheter din fastighet har.

Några exempel:

En enfamiljsvilla (bostadsfastighet):
En vanlig villa för ett privat boende bedöms normalt som en lägenhet oavsett hur stor fastigheten är. Bygglovet är beviljat för bostadsändamål.

Villa eller andra fastigheter med tillgång att hyra ut en eller flera lägenheter (med bostadsfastighet jämställd fastighet):
Har man tillgång att hyra ut ett eller flera rum i fastigheten, kommer detta att påverka antalet lägenheter som vi debiterar fastighetsägaren. Med lägenhet avses enskilda utrymmen med egen ingång från det fria eller från trapphus eller korridor. De kan bestå av ett eller flera rum. Till lägenhet hör kök eller kokmöjlighet, tillgång till dricksvatten, avlopp och toalett. Dit kan även höra extra utrymme utanför den enskilda lägenheten.

Punkterna är exempel på fastigheter som klassas som två eller fler lägenheter:

 • studentlägenhet i villa
 • vanlig villa med extrakök
 • hyreshus
 • verksamhet i villa


Detta innebär att vi även debiterar fastigheter med lägenhet i fastighet som i dag inte hyrs ut.

Fastighet med någon form av verksamhet:
Vanligtvis i fråga om fastigheter som används för verksamhet såsom kontor, verkstad, samlingslokal eller liknande, tas hänsyn till hur stor total yta fastigheten har.

Lägenhetsantalet beräknas då efter fastighetens storlek:
0-3000 m² - räknas varje påbörjad 150 m² som en lägenhet.
3001-6000 m² - räknas varje påbörjad 500 m² som en lägenhet.
6001 m² och över - räknas varje påbörjad 1000 m² som en lägenhet.


Ett kontor med en yta av 7 000 m² beräknas så här:

Våningsyta (i m²) Varje påbörjad (m²) Indelning av yta
våningsyta/varje påbörjad (m²)
Antal lägenheter
0-3 000 150  3 000/150  20
3 001-6 000  500  3 000/500  6 
6 001 och uppåt 1 000 1 000/1 000 1

Om mer än 50 procent av den på fastigheten bebyggda ytan inte är varmbonad, reduceras byggnadsytan för den ej varmbonade delen med 50 procent. Här avses byggnad eller del av byggnad som helt saknar isolering i väggar och tak.

Exempel på lokaler med verksamhet kan vara:

 • bensinstationer
 • butiker
 • förvaltningslokaler
 • hantverkslokaler
 • hotell
 • hyresfastigheter
 • idrottsanläggningar
 • jordbruksfastigheter
 • kontor
 • lager
 • restauranger
 • samlingslokaler
 • sjukvårdslokaler
 • småindustrilokaler
 • utbildningslokaler
 • verksamhet i villa (till exempel frisör)
 • verkstäder.


Har ni ändrat verksamheten i er fastighet?

Ni kanske inte har behov att hyra ut del av fastigheten längre? För att vi ska kunna reducera antalet lägenheter kräver detta att ni då gör en förändring i bostaden genom t.ex. ombyggnad eller på annat sätt tar bort möjligheten att nyttja mer än ett kök eller kokmöjlighet ( kokvrå, kokskåp) med tillgång till vatten, avlopp, wc och där man har egen ingång från det fria, trapphus eller korridor. Vi kommer sedan hem till er för att besiktiga detta och kan på sådant sätt reducera antalet lägenheter

Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgiften är en fast årlig avgift som bland annat täcker våra administrativa kostnader samt drift och underhåll av ledningar och anläggningar. Din avgift beror på vilka tjänster din fastighet har.  Grundavgift betalar alla oavsett vilka tjänster som kan nyttjas.

 • Grundavgift. Den fasta grundavgiften i brukningsavgiften enligt va-taxa är densamma för alla till den allmänna va-anläggningen anslutna fastigheter.

Avgiftsskyldigheten finns där även om fastighetsägaren väljer att inte använda VA-anslutningen.
Den allmänna va-anläggningen tar genom grundavgiften ut ett minsta bidrag till täckande av anläggningens fasta kostnader (administration, fakturering, planering för framtida behov osv), oavsett i vilken omfattning va-anläggningen används i det enskilda fallet. Fastighetens nytta av den allmänna va-anläggningen består i första hand av att anläggningen står till förfogande närhelst det uppstår behov av den.

Den allmänna va-anläggningen måste dimensioneras för att fullt ut kunna tillgodose detta behov. Behovet grundar sig på en objektiv bedömning och inte fastighetsägarens egen uppfattning.
Befrielse från avgiftsskyldighet för grundavgift i brukningsavgiften enligt va-taxa kan därför inte medges.

 • Vattenavgift ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för drift och underhåll av ledningsnätet för dricksvatten och planering för framtida behov.
 • Spillvattenavgift ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för drift och underhåll av ledningsnätet för spillvatten och avloppsreningsverken samt planering för framtida behov.
 • Dagvattenavgift ska bidra till att täcka kostnaderna för att leda regn - och smältvatten till närmaste vattendrag. Vi tar även hand om dagvattnet från närliggande kvartersmarker till fastigheten.

 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2019-12-19