Avlopp

Avloppsvatten kan ses som ett samlingsnamn för dag- och spillvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner ner i våra rännstensbrunnar från hustak, vägar och grönytor. Spillvatten är disk-, toalett- och duschvatten samt vatten från industrier.

Avloppsvattnets innehåll

Spillvatten innehåller näringsämnen och bakterier från vår avföring. Näringsämnen kommer också från rengöringsmedel och tvättmedel som ofta innehåller fosfor. Både från industrier och hushåll kommer också en del tungmetaller, miljögifter och andra föroreningar. Spillvattnet leds via spillvattennätet till ett avloppsreningsverk för rening.

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från till exempel hustak, dränering, gator och parkeringar. Spillvattnet leds via dagvattennätet till närmaste vattendrag, sjö eller hav, utan att passera ett reningsverk.  För att minska risken för förorening är det därför viktigt att tungmetaller, olja och bekämpningsmedel inte följer med.

Reningsverken ska i första hand ta emot och rena hushållens avloppsvatten. Verksamheter är skyldiga att lämna uppgifter om sina utsläpp, om fastigheten används till annat än bostadsändamål. Läs mer om avlopp från industrier och andra verksamheter.

Rening av avloppsvattnet

För att avloppsvattnet ska kunna släppas ut i naturen genomgår det flera reningssteg, där huvudstegen är mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Kommunalt avlopp

Om du bor inom ett kommunalt verksamhetsområde har du rätt att få din fastighet kopplad till det kommunala nätet. Kontakta kundtjänst om du vill göra en ansökan.

Avfallskvarnar tillåts inte

I Skellefteå kommun ska matavfall från hushåll, restauranger och liknande tas omhand via insamling i kärl (majspåsar), för att sedan behandlas biologiskt i vår biogasanläggning.

Ledningsnätet klarar inte av att transportera matavfall, då risken är stor att det kan bli driftstörningar som följd. Av den anledningen tillåter vi inte anslutning av avfallskvarn till avloppsnätet annat än i undantagsfall. Avfallskvarnar får endast installeras om vi efter ansökan godkänner det. Om ansökan godkänns ska åtgärder för att separera organiskt material vidtas. Fastighetsägare ska i så fall installera och bekosta en separat tank, vars innehåll ska transporteras till biogasanläggningen.

Eget avlopp

Ligger din fastighet utanför kommunalt verksamhetsområde och kommunalt avlopp inte är möjligt för din bostad ska du installera en egen avloppsanläggning. Läs mer om detta på sidan Eget avlopp.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-13

Frågor och svar om avlopp

 • Vad är det som gäller när jag ska kallställa min fastighet?

  Det finns en hel del att tänka på då elen stängs av, för att minska risken för att värmesystem, dricksvattenledningar och avloppsrör inte ska frysa sönder. Du kan ta del av vad som gäller i informationen här nedan.


  Vad bör jag tänka på då jag kallställer min fastighet när det gäller vattenmätaren?

  Du som fastighetsägare har ansvar för att vattenmätaren inte fryser sönder. Vill du kallställa din fastighet och det finns en vattenmätare installerad i fastigheten måste den monteras bort, för att den inte ska frysa sönder. Det görs av personal från kommunen. Ta kontakt med kundtjänst så kan vi hjälpa dig att ta ned vattenmätaren.


  För nedtagning och uppsättning av vattenmätaren betalar du en serviceavgift enligt gällande taxa.


  Vad bör jag tänka på då jag kallställer min fastighet så att inte ledningarna fryser sönder?

  Tänk på att värmesystem, dricksvattenledningar och avloppsrör kan frysa då elen stängs av. Som fastighetsägare ansvarar du för din VA-installation, det vill säga VA-ledningarna inom fastighetens gränser fram till förbindelsepunkten (oftast placerad ca 0,5 m utanför tomtgräns). För att minska risken för att ledningarna ska frysa sönder måste hela fastighetens vattensystem tömmas.

  Töm samtliga system som innehåller vatten. De vanligaste systemen är vattenburna värmesystem (radiatorer, pannor, fjärrvärmeväxlare, vattenburna golvvärmeslingor med mera) samt vattenförsörjningssystem och avlopp.


  För att tömma vattenledningen som går från förbindelsepunkten och in till fastigheten måste vattnet stängas av för att sedan kunna tappas på vatten. Detta kräver att det finns både avstängningsmöjlighet och ett tappställe för vattnet i närheten av förbindelsepunkten.


  Kommunen har endast möjlighet att varaktigt stänga av vattnet via en kommunal serviskran om det kan göras utan att någon annan fastighet påverkas. Kommunen har dock ingen skyldighet att tillhandahålla avstängare till varje enskild fastighet, det är därför inte säkert att den möjligheten finns för just din fastighet.

 • Får jag installera en avfallskvarn i min bostad?

  I Skellefteå kommun ska matavfall från hushåll, restauranger och liknande tas omhand via insamling i kärl (majspåsar), för att sedan behandlas biologisk i vår biogasanläggning. Detta är enligt det nationella målet för återvinning av matavfall och enligt beslut hos kommunfullmäktige. Dessutom klarar inte ledningsnätet av att transportera matavfall, då risken är stor att det skulle bli fler driftstörningar som följd.

  Därför tillåter vi inte anslutning av avfallskvarn till avloppsnätet annat än i undantagsfall. Avfallskvarnar får endast installeras om vi efter ansökan godkänner det. Om ansökan godkänns ska åtgärder för att separera organiskt material vidtas. Du som fastighetsägare ordnar då med att installera och bekosta separat tank, vars innehåll sedan transporteras till Biogasanläggningen.

   

 • Vad är en förbindelsepunkt?

  Det är den punkt där dina vattenledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet.  Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Inom planlagda områden är vanligtvis förbindelsepunkten 0,5 meter utanför tomtgränsen. Förbindelsepunkter finns upprättade inom de områden där ledningarna för spill-, dag- och dricksvatten är utbyggt.

 • Hur långt sträcker sig fastighetsägarens ansvar för ledningarna?

  Fastighetsägarens ansvar sträcker sig till den så kallade förbindelsepunkten, en juridisk punkt cirka en halv meter utanför tomtgränsen.

 • Hur går vatten- och avloppsledningarna i marken?

  Generellt sett ligger dagvattenledningen grundast. Något djupare hittar du dricksvattenledningen och längst ner ligger spillvattenledningen. Om du inte har några ritningar, vänder du dig till bygg- och miljökontoret som eventuellt kan ha bygghandlingar arkiverade. Du som fastighetsägare har ansvar att veta hur vatten- och avloppsledningarna ligger inom fastigheten.

 • Hur ansluter jag mig till kommunens vatten- och avloppsnät?
 • Jag har upptäckt en vattenläcka på gatan. Vad gör jag?

  Under kontorstid tar du kontakt med kundtjänst, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Annan tid hänvisar vi till SOS larmcentral 0910-160 70, så skickar de ut jourpersonal.

 • Jag behöver slamtömma min avloppsbrunn. Vart vänder jag mig?
 • Vilka regler gäller för eget avlopp?

  För att bygga eller ändra en avloppsanläggning med vattentoalett krävs tillstånd från miljönämnden. Läs mer på sidan egen avloppsanläggning

 • Vart tar mitt avloppsvatten vägen?
 • Vem ska jag kontakta då dagvattenbrunnen i gatan är igensatt?

  Ring kundtjänst på 0910-73 50 00, så beordrar de ut personal som åtgärdar problemet. Vid akuta problem under helger och kvällar hänvisar vi till SOS larmcentral på 0910-160 70.

 • Vad ska göras när en spill- eller dagvattenledning troligen är felkopplad?

  Om felet ligger inom fastigheten, åtgärdar och bekostar fastighetsägaren detta. Om felet gäller kommunens ledningar utanför förbindelsepunkten, åtgärdar kommunen felet. Läs mer på sidan dagvatten

 • Vad kan jag göra för att undvika källaröversvämningar?

  Du kan själv minska risken för kostsamma vattenskador genom att kontrollera var din fastighets stuprör är anslutna. Läs mer på sidan dagvatten

  Tänk också på vad du spolar ned i avloppet. Spillvattenledningarna är inte anpassade för att ta emot saker som tops, bindor, kondomer, kattsand, matrester, fimpar eller plastbitar. Dessa kan orsaka stopp i ledningarna. De kan också hindra framkomligheten för avloppsvattnet i pumpar och vid avloppsreningsverkens rensgaller.

 • Jag har akut källaröversvämning. Vad ska jag göra?

  Om det inte föreligger någon naturkatastrof, det vill säga skyfall, måste det vara fel på avloppet.

  • Under dagtid tar du kontakt med kundtjänst på 0910-73 50 00. Transportavdelningen får avgöra hur akut läget är och om en slambil ska skickas. De hjälper till att suga bort vattnet och kontrollerar sedan vart ”stoppen” sitter.
  • Under kvällar och nätter kontaktar du SOS larmcentral 0910-160 70. De får avgöra hur akut läget är och om en slambil ska skickas. De dokumenterar då vart stoppen sitter.
  • Ta kontakt med ditt försäkringsbolag.
  • Försök rädda så mycket lösöre som möjligt, så att egendomsskadan blir så liten som möjligt. Dokumentera gärna skadan genom att ta kort om du har en digitalkamera.
  • Skaderegleringen sköts sedan av ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget för sedan ett skadeståndsanspråk mot den som de tycker är vållande till skadan.
 • Det luktar olja i mitt avlopp, vad beror det på?

  Någon har hällt olja i avloppet. Lukten kan sprida sig, även om inte själva oljan gör det. Om dagvattnet och spillvattnet går i samma ledning, kan oljan också komma från en dagvattenbrunn. Du kan ta kontakt med kundtjänst på telefon 0910-73 50 00.

 • Det bubblar i avlopp/diskho, vad beror det på?

  Ett våldsamt bubblande kan bero på att ledningarna är dåligt luftade. Då skapas ett undertryck, när spillvatten tappas från en högre liggande våning. En lämplig åtgärd är att se över ledningarnas ventil på vinden. Är denna fullt öppen bör bubblandet upphöra.

  Ett stillsamt bubblande tyder på att ett stopp i avloppet håller på att bildas. Vattnet hindras att rinna fritt.

 • Vad kan jag spola ned i avloppet?

  Generellt sett kan man säga att ingenting ska spolas ned i en toalett, om det inte först har gått genom magen. Det som inte kan drickas eller ätas, har egentligen inte i toaletten att göra.

 • Det är stopp i avloppet utanför min tomt. Vad gör jag?

  Under dagtid kan du ta kontakt med kundtjänst på telefon 0910-73 50 00. Vid akuta problem annan tid hänvisar vi till SOS larmcentral på 0910-160 70.

 • Det är stopp i mitt avlopp. Vad gör jag?

  Börja använda verktyg som sugkopp och rensband tillsammans med hett vatten. Om proppen inte lösts upp är en spolning från en slambil att rekommendera. Både kommunen och privata företag utför spolning av avlopp.

  Använd aldrig propplösare - de innehåller ofta kaustiksoda som är starkt frätande och kan förvärra stoppet.