Eget avlopp

Orenat avloppsvatten påverkar våra sjöar, hav och vattendrag och kan orsaka övergödning. Det leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena och riskera människors hälsa.

När behövs tillstånd för en egen avloppsanläggning?

För att installera en ny eller ändra en gammal avloppsanläggning för vattentoalett krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden. Att du fått ditt bygglov beviljat innebär inte att du har tillstånd att anlägga en avloppsanläggning.

Du behöver söka tillstånd för avloppsanläggning

 • Då du bygger nytt hus med WC och inte kan ansluta till kommunalt avloppsnät.
 • Då du ändrar från fritidsbostad till permanent boende och behöver göra nytt eller dimensionera upp befintligt avlopp. Avlopp för fritidshus är ofta dimensionerade bara för ett par månaders vistelse per år och klarar inte att rena större mängd avloppsvatten. Avlopp för fritidshus ska dimensioneras för ett hushåll och med samma standard som åretruntboende.
 • Då du bygger ut och avloppsanläggningen är underdimensionerad eller inte renar avloppsvattnet tillräckligt ur hälso- och miljösynpunkt så den måste åtgärdas.

Bad-, disk- och tvättvatten (BDT)

Om endast bad/dusch-, disk- och tvättvatten ska renas ska du skicka in en anmälan om BDT-anläggning. Anmälan gör du på samma blankett som tillståndsansökan.

Söka tillstånd för en avloppsanläggning

Läs gärna Planera för avlopp innan du börjar med ansökan. Där beskrivs följande steg i tillståndsprocessen mer detaljerat:

 1. Börja med att läsa på www.avloppsguiden.se och ta kontakt med konsult eller annan sakkunnig för att diskutera val av avloppsanläggning och lokalisering etc.
 2. Kontakta Samhällsbyggnad miljö och hör om fastigheten ligger inom område där det ställs högre krav på rening av avloppsvatten.
 3. Låt gräva en provgrop och gör siktanalys eller perkolationstest för att undersöka markens förutsättningar.
 4. Välj avloppsanläggning utifrån platsen förutsättningar och lämna in ansökan till Bygg- och miljönämnden.
 5. Invänta kontakt och platsbesök från Samhällsbyggnad miljö.
 6. Tillståndet skickas till sökande. Visa det för anlitad entreprenör innan grävningen startar.
 7. Foton på anläggningsarbetet och intyg ska skickas in till Samhällsbyggnad miljö, innan ärendet kan avslutas. Du ansöker på blanketter och bilagor som du hittar här:

Din ansökan ska innehålla följande:

Avloppsanläggning - Eget avlopp ansökan om enskild avloppsanläggning

Bilaga 1 - Situationsplankarta

Bilaga 2 – Markförhållanden och dricksvatten

Samt en av följande bilagor beroende på vilken anläggningstyp ni valt:

Bilaga 3 A – Slamavskiljare och infiltration

Bilaga 3 B – Slamavskiljare och markbädd

Bilaga 3 C – Minireningsverk och kompakta lösningar

Bilaga 3 D – BDT (baddusch, disk och tvätt), torra toalettlösningar och sluten tank

Anlita en kunnig entreprenör

Ta gärna kontakt med en avloppsentreprenör, konsult eller någon annan sakkunnig när du ska planera och anlägga ett enskilt avlopp.

Maskinentreprenörerna (ME) tillsammans med Avloppsguiden och landets miljökontor genomför en utbildning för olika entreprenörer i hur man anlägger en avloppsanläggning. De entreprenörer som har gått utbildningen är diplomerade. Diplomet är personligt och gäller bara de som gått utbildningen. Om en firma ska anses diplomerad måste alla som anlägger avlopp ha gått denna utbildning.

Innan ni börjar gräva avloppsanläggningen ska du ha fått tillståndet från bygg- och miljönämnden.

Tänk på skyddsavståndet

 • Avståndet från infiltrationsbädden till grundvattnet måste vara minst 1 meter
 • Avståndet till sjö, hav eller vattendrag bör vara så långt som möjligt och helst minst 50 meter
 • Avståndet till en vattentäkt bör vara 50 meter men är också beroende på terrängen.
 • Avstånd från infiltration till borrhål för bergvärme bör vara 30 meter.

När arbetet är klart

När anläggningen är gjord ska blanketten "Intyg över utförd enskild avloppsanläggning" fyllas i tillsammans med entreprenören och skickas till bygg- och miljönämnden. Kom ihåg att bifoga foton över arbetet.

Läs mer om avloppslösningar mm

Gå in på www.avloppsguiden.se och läs mer om enskilda avlopp.

Avloppsguiden samlar kunskap och information om enskilt avlopp. Syfte och mål är att ge dig som husägare ett kunskapsstöd som är oberoende och så heltäckande som möjligt.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2021-02-05