Spillvatten

Det avloppsvatten som kommer från hushållets toalett, dusch och disk kallas spillvatten. Spillvattnet avleds via spillvattennätet till ett avloppsreningsverk för rening. Det vatten vi har använt ingår i ett ständigt kretslopp. Vår uppgift är att se till att det är rent när det återvänder till naturen. Du kan påverka reningen genom att se till att inga föremål eller farliga ämnen spolas ner i avloppet. På så sätt hjälps vi åt att se till att kretsloppet fungerar.

Använd inte avloppet som sopnedkast

Stopp i avloppet beror ofta på att du spolat ned något olämpligt i avloppet, till exempel dambindor, tops, tomma förpackningar, stekfett och liknande. Du ska naturligtvis inte heller spola ner lösningsmedel, vätskor från penseltvätt, färgrester och sådant som kan störa processerna i avloppsreningsverken.

Förebyggande åtgärder för att hindra stopp i avloppet

  • Släng inte något annat än toalettpapper i toastolen, till och med hushållspapper kan orsaka stopp.
  • Placera en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall.
  • Använd tomma mjölkförpackningar för att samla upp stekfett från matlagning. När fettet har stelnat slängs paketet tillsammans med övriga sopor.

Allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket

Ingenting försvinner - allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket. Varje dag spolas det ner en mängd saker som inte har i avloppet att göra – trasor, tops, fimpar, bindor, tamponger, kattsand, för att nämna några exempel. Allt detta orsakar stopp och driftstörningar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverket. Det kan också orsaka stopp och problem i ledningarna i ditt eget hus.
Avloppsreningsverket är byggt för att ta bort organiska ämnen och fosfor, men tyvärr spolas också miljöfarliga saker ner som mediciner, olja, färg, lösningsmedel och annat som vi inte kan rena på reningsverket. Miljöfarliga ämnen fortsätter då antingen vidare ut i våra vattendrag, eller slår ut våra mikroorganismer som finns i reningsverken som ska rena vattnet. Så tänk på att vara snäll mot naturen. Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten. Inget annat.

Skräp

I rensgallren, som tar emot inkommande vatten, fastnar olika saker som t ex leksaker, tabletter av olika slag, kalsonger, tops, bindor, tamponger, kondomer, hårstrån m.m. Vissa saker kan ju av misstag spolas ner, men inte desto mindre orsakar de många gånger stora problem framför allt i våra pumpar som sätts igen.

Kemikalier

Oljor, lösningsmedel, målarfärgsrester, fotokemikalier, bekämpningsmedel, starkt sura eller starkt alkaliska vätskor får aldrig tillföras avloppet. Detta beror på att en stor del av reningen av avloppsvattnet sker i de biologiska behandlingsstegen. Reningsarbetet utförs av olika naturligt förekommande mikroorganismer, främst bakterier, som kommer in via avloppsvattnet och som sedan förökar sig. För att bakterierna ska klara av att rena vattnet, krävs en giftfri miljö!

Mediciner

Överblivna mediciner som spolas ner i toaletten kan inte brytas ner fullständigt i reningsverket. Detta innebär att små mängder mediciner kommer ut i naturen. De kan ge genetiska skador och sänka immunförsvaret hos fiskar och organismer som lever i de vattendrag, sjöar eller hav som tar emot det renade avloppsvattnet.

Matfett

Stopp i avloppsrören kan också bero på stekfett och oljor av olika slag. När fett och olja kommer ner i avloppsrören, stelnar det och kan till slut orsaka en propp på insidan av rören.
Hjälp oss och bakterierna att sköta vårt arbete, så minskar belastningen på miljön. Källsortera!

Gör så här:

  • Skräp (som tops, bindor, tamponger, kondomer, hårstrån, cigarettfimpar m.m.) ska kastas i soppåsen. Det är brännbart material.
  • Kemikalier och lösningsmedel ska lämnas på miljöstationen.
    Mediciner ska lämnas till Apoteket.
  • Överflödigt matfett bör torkas bort före disk. Hushållspappret kastas sedan i soppåsen. Det är brännbart material.

Läs mer om hur våra avloppsverk fungerar via menyn till höger.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2016-09-07