Att anlägga en brunn

En grundläggande regel är att placera vattentäkten uppströms eventuella föroreningskällor. Skyddsavståndet mellan föroreningskällan och vattentäkten måste avgöras från fall till fall beroende på föroreningens art och marklagrens förmåga att släppa igenom vatten.

Grävd brunn

Grävda brunnar anläggs i ytliga grundvattenmagasin, som är känsliga för sur nederbörd, ytvatten, avlopp och jordbruk. Placera alltid brunnen högre upp i terrängen än avloppsanläggningen eller annan föroreningskälla. 

En grävd brunn är också känslig för att grundvattenytan varierar. Vattentillgången kan bli dålig under torrperioder. Även vattnets kvalitet kan förändras i samband med nivåförändringar.

  • Första brunnsringen ställs på sand eller grus.
  • Vattnet ska rinna till från botten av brunnen. Därför är det viktigt att alla skarvar mellan brunnsringarna och alla rörgenomföringar är täta.
  • Återfyllnaden runt brunnsringarna görs med täta rena jordmassor. Använd inte sand eller annat genomsläppligt material.
  • Låt den översta ringen sticka upp en bra bit över marken. Fyll upp så att marken lutar från brunnen. Inget ytvatten ska kunna rinna till brunnsområdet.
  • Locket ska vara helt tätt så att inga djur kan krypa in och trilla ned. Locket ska däremot ha ett ventilationsrör med nät.

Borrad brunn

Bergborrad brunn är den brunnstyp som anläggs mest i dag. Borrtekniken underlättar möjligheterna att ge brunnen ett gott skydd mot yttre påverkan. Det är sällsynt att en bergborrad brunn sinar under torra perioder och vattnets pH är i regel bättre i en borrad brunn än i den grävda.

En borrad brunn är dock ingen garanti för att vattenkvaliteten är bra. Radon och arsenik uppträder nästan bara i borrade brunnar.

  • Anlita gärna en certifierad brunnsborrare, alternativt ett brunnsborrningsföretag som tillhör någon branschorganisation.
  • Även bergborrade brunnar placeras uppströms i förhållande till avloppsanläggningen eller annan föroreningskälla.
  • Bergborrade brunnar anläggs vanligtvis i två moment: dels borrning med foderrör genom jordlager och några meter ner i berget, dels ren bergborrning ner till vattenförande lager eller sprickor.
Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2016-09-07