Beskrivning av anläggningen samt mottagare

Vattnet från den nya anläggningen i Medle levereras till dem som tidigare har fått sitt dricksvatten från Abborrens vattenverk och Slinds vattenverk. Här är en kort beskrivning av vattenförsörjningssystemet.

Anläggningen i Medle

Vattenförsörjningen består i att vatten från marken pumpas upp från brunnar i Slind, Selsforsen, Medle och Klutmark. Eftersom vattnet i marken inte räcker till så infiltreras även älvsvatten i marken i Selsforsen för att renas och ansluta till det naturliga grundvattnet som finns där. Efter att vattnet har pumpats upp i de fyra uttagsområdena Slind, Selsforsen, Medle och Klutmark leds det i ledningar till det nya vattenverket i Medle.

I vattenverket tas järn och mangan bort genom luftning och sandfiltrering. Därefter uv-ljusbehandlas och kloreras vattnet och leds sedan dels till Skellefteå centralort och vidare i befintligt ledningsnät till dem som tidigare fick sitt vatten från Abborrens vattenverk och dels till Slind och vidare i befintligt ledningsnät för dem som tidigare fick sitt vatten från Slinds vattenverk. Genom att nyttja det naturliga grundvattnet i åsen och ha fyra uttagsområden så finns reservvatten om något händer i älven eller i uttagsområdena (tex på grund av utsläpp av olja).

Här kan du se en illustration som visar hur den nya vattenförsörjningen fungerar (pdf) Illustrationen är inte skalenlig eller exakt, utan visar endast på ett förenklat sätt hur det ser ut.

Mottagare

De som tidigare fått sitt dricksvatten från Abborren och Slind får nu sitt vatten från den nya anläggningen i Medle.

Klicka här för att se en karta som visar vilka områden som förut fick sitt vatten från Abborrens och Slinds vattenverk. Alla dessa abonnenter får numera sitt vatten från Guldstadens vattenverk.

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2020-12-03