Bakgrund

För att få en jämnare och bättre kvalitet på råvattnet, det vatten som ska renas till dricksvatten, planerar Skellefteå kommun att försörja Skellefteå med vatten från Slind, Medle, Klutmark och Selsforsen. Vattnet från dessa fyra områden kommer inte att tas direkt från älven utan från marken. Det har en jämnare kvalitet och medför därför en enklare reningsprocess. Ett nytt vattenverk byggs i Medle och därifrån ska vattnet skickas i ledningar in till Skellefteå.

Projektet är en viktig investering för Skellefteå kommuns invånare. Den skapar långsiktig kvalitet och trygghet när det gäller vårt viktigaste livsmedel, inte minst för kommande generationer. 

Genomförandet av vattenförsörjningsprojektet har som huvudsyfte att förenkla dricksvattenproduktionen och öka leveranssäkerheten. Den nya vattenförsörjningen medför också en minskad kemikalieförbrukning och en bättre arbetsmiljö för kommunens medarbetare.

I dag baserar sig vattenförsörjningen för Skellefteå och samhällen i närheten huvudsakligen på vatten som pumpas från Skellefteälven in till ett vattenverk på Nordanå där vattnet renas. Kvaliteten på vattnet i älven varierar mycket under olika tider på året vilket gör att reningsprocessen blir komplicerad. Dessutom är det sårbart i och med att vi bara tar in vatten från ett ställe och att vattenverket är nära älven med risk för översvämning. Det har gjort att Skellefteå kommun i många år planerat för en ny vattenförsörjning.

För att få ta vatten ur marken och älven krävs tillstånd från miljödomstolen, en så kallad vattendom, vilket kommunen ansökte och beviljades 2009. Eftersom beslutet överklagades dröjde det till 2011 innan domen vann laga kraft. Det innebar att Skellefteå kommun 2011 fick det ok som behövdes för att kunna projektera och bygga den vattenförsörjning som vi benämner vattendomsalternativet. Inom kommunen finns inte tillräckligt med resurser för ett så stort arbete som detta, därför behövde Skellefteå kommun upphandla ett konsultföretag som skulle hjälpa till att utreda, planera och projektera den nya vattenförsörjningen, vilket blev Ramböll. När samarbetet kommit igång påvisade Ramböll brister i den lösning som kommunen tidigare arbetet fram. Kommunen lät även en ytterligare konsult se över materialet och de kom till samma slutsatser. Det gjorde att Skellefteå kommun valde att göra ett omtag samt att avbryta den entreprenörsupphandling som hade startats.

Omtaget bestod i att i göra en utredning och jämföra två nya alternativ vattenförsörjning med varandra och med vattendomsalternativet. De två alternativen benämndes Medlealternativet och Kvistforsenalternativet.

Medlealternativet
16 juni 2014 beslutade tekniska nämnden att den nya vattenförsörjningsanläggningen blir det så kallade Medlealternativet.

Beskrivning av alternativen som utreddes och jämfördes inför tekniska nämndens beslut

Här kan du se en karta som visar den tänkta lokaliseringen för de olika alternativen (pdf, nytt fönster)

Vattendomsalternativet
Det ursprungliga alternativet som Skellefteå kommun har tillstånd att göra. Det bestod i att vatten från marken skulle tas från brunnar i Selsforsen, Medle och Klutmark. Eftersom vattnet i marken inte skulle räcka till så skulle älvsvatten infiltreras i marken i Selsforsen för att kunna pumpas upp ur marken igen. Vattnet skulle till största del renas av marken genom att återinfiltrera det i bassänger belägna i naturen. Efter det skulle vattnet igen pumpas upp och ledas till ett vattenverk som skulle placeras i Medle. Efter pH-justering, UV-ljus och eventuell klorering skulle vattnet ledas till Skellefteå centralort och vidare i befintligt ledningsnät till mottagarna. Genom att ha tre uttagsområden var tanken att kunna producera tillräckligt med dricksvatten även om något av områdena tillfälligt måste stängas (tex på grund av utsläpp av olja i älven eller i något av uttagsområdena).

Här kan du se en illustration som visar vattendomsalternativet (pdf, nytt fönster)

Medlealternativet
Medlealternativet är Vattendomsalternativet men med några förändringar. Förändringarna är att vattnet pumpas upp i ett fjärde uttagsområde som i dagsläget redan används men har ett eget vattenverk, Slind. Vattnet från Slind, Selsforsen, Medle och Klutmark ska tas upp i brunnar och ledas direkt till ett vattenverk i Medle, utan att återinfiltreras i marken innan. Eftersom vattnet skickas direkt från brunnarna till det nya vattenverket utan återinfiltration så behöver detta vattenverk ha fler processteg. Precis som i vattendomsalternativet leds vattnet efter reningen i vattenverket till Skellefteå centralort och vidare i befintligt ledningsnät till mottagarna. Men i Medlealternativet leds även vattnet till befintligt ledningsnät för de som idag får sitt vatten från Slinds vattenverk. Genom att nyttja det naturliga grundvattnet i åsen och ha fyra uttagsområden så finns reservvatten om något händer i älven eller i uttagsområdena (tex på grund av utsläpp av olja).

Här kan du se en illustration som visar Medlealternativet (pdf, nytt fönster)

Kvistforsenalternativet
I detta alternativ leds vatten från älven direkt in till ett vattenverk som placeras mellan Kvistforskanalen och Falkträsket. Om älvsvattnet av någon anledning tillfälligt inte går att nyttja (tex på grund av utsläpp av olja) så kommer istället vatten att tas från Falkträsket. Från vattenverket leds vattnet i ledningar in till Skellefteå centralort och vidare i befintliga ledningar till mottagarna.

Här kan du se en illustration som visar Kvistforsenalternativet (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-07-19