Tidplan och händelser

Samhällsbyggnadsnämnden (då tekniska nämnden) beslutade i juni 2014 att den nya anläggningen som skulle förse Skellefteå centralort och omkringliggande samhällen med nytt dricksvatten skulle byggas i Medle, med uttagsområden i Selsforsen, Klutmark, Medle och Slind.
Bygget av den nya vattenförsörjningen startade hösten 2016 och mottagarna började successivt få vatten från den nya anläggningen i januari 2020. Efter två månaders arbete kunde kommunen meddela att alla abonnenter fick vatten från Guldstadens vattenverk. De gamla vattenverken Abborren och Slind var nu permanent tagna ur drift.

Från tiden då det beslutet togs tills att mottagarna för det nya vattnet skulle få det sina kranar var det mycket som hände. Det valda alternativet utreddes och planerades i detalj tillsammans med konsulten Ramboll och entreprenören NCC. Många tillstånd ordnades och ett nytt vattenskyddsområde fick utredas och beslutas för att trygga kvaliteten på råvattnet, det vatten som renas till dricksvatten.
När bygget av den nya vattenförsörjningen färdigställts i april 2019, blev det en period av provning och intrimning för att säkerställa att allt skulle fungera tillfredsställande innan det nya vattnet kunde levereras till mottagarna. I mars 2020 kunde samtliga abonnenter få dricksvatten från Guldstadens vattenverk. De gamla vattenverken Abborren och Slind togs då permanent ur drift.

Tidplan för byggnationen

Här kan du se en tidplan över byggnationen (pdf, nytt fönster)

Projektet steg för steg

Här kan du se en beskrivning över projektets olika faser (pdf, nytt fönster)

Händelser i projektet

2020-03-10

Den nya vattenförsörjningen är nu i full drift. Ni som tidigare fått dricksvattnet från Abborren och Slind dricker nu det nya vattnet från Guldstadens vattenverk. Tack för ert tålamod!

2020-01-10

För er som idag får dricksvattnet från Abborren och Slind: Nu är det äntligen dags att släppa på det nya vattnet! Under cirka två månader kommer kranvattnet att levereras från både det nya och det gamla vattenverket, tills slutligen alla har det nya vattnet.

2019-10-15

Nästa etapp med att gräva ner nya vatten- och avloppsledningar har startat på Nordanå. Arbetet koncentreras till området mellan svandammen och korsningen Södra Lasarettsvägen/Strandgatan och beräknas vara klart i slutet av november.

2019-06-11

Länsstyrelsen har tagit beslut om gemensamt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Skelleftedalens vattentäkter (Skellefteå, Renström och Boliden).

2019-04-24

Den 24 april godkändes entreprenaden och kommunen tog över driften av det nya vattenverket. Hela det nya vattenförsörjningssystemet ska nu provdriftas och trimmas in under resten av året. Går allt som planerat kan det nya vattnet börja rinna ur kranarna runt årsskiftet 2019/2020.

2018-06-19

Byggnationerna rullar på. Alla ”hus” finns nu på plats även om vissa installationer återstår och därför pågår. Merparten av höstens/vinterns arbete blir att prova/testa så att alla installationer funkar ihop. Då det gäller ledningar är alla nergrävda. Viss finåterställning kunde inte göras förra sommaren vilket åtgärdas denna sommar istället.

Som vi tidigare informerat om så beräknas allt vara färdigbyggt och testat ihop kring årsskiftet 2018/2019. Därefter kommer nya vattenförsörjningssystemet att provdriftas och trimmas in och det nya vattnet beräknas rinna ut ur kranarna hos abonnenterna under 2019, troligen i slutet på det året.

2018-01-17

NCC fortsätter att bygga anläggningarna som krävs för att skapa den nya vattenförsörjningen. Det innebär att teknikbyggnader, vattenverk och ventilkammare byggs ända från Selsforsen till Nordanå. Då det gäller ledningarna är allt nergrävt utom sträckan genom skog och jordbruksmark i Myckle och dess fortsättning under Bolidenvägen samt ledning genom Klintforsån. Allt ledningsarbete och finåterställning i projektet planeras vara klart i vår/sommar.

Projektet rullar på enligt plan vilket innebär att det nya vattnet beräknas rinna ut ur kranarna hos abonnenterna under 2019.

2017-11-09

Större delen av projektets ledningar är nergrävda. De sträckor som återstår är genom Myckle samt sträckan mellan E4an och östra leden. Den sistnämnda sträckan påbörjades i början av augusti och kommer att vara klar innan nyår. I Myckle startar grävningen preliminärt i december/januari.

Byggnationen av vattenverket har kommit så långt att man kan se vilken stor byggnad det faktiskt kommer att bli. Byggytan blir ca 4200 m2 med fyra våningar. Gjutningar och byggnation med hjälp av prefabricerade väggar och golv/tak (bjälklag) samt rörinstallationer är det som pågår. I februari 2018 kommer alla väggar samt tak att vara på plats.

De två övriga anläggningar som byggs just nu är råvattenstationen i Selsforsen och ventilkammaren på Nordanå. Själva byggnaderna är klara, men rörinstallationer pågår och efter det ska tex givare och mätare installeras och pumpar kopplas in. Det gör att arbetet blir helt klart i början av 2018.

2017-06-16

 I augusti börjar NCC gräva ner en ny vattenledning på sträckan mellan E4an, i höjd med campingen, och Östra leden. Det arbetet förbereds nu genom att träd och sly avverkas längs det området. I augusti när ledningarna ska börja grävas ner kommer de att starta arbetet vid E4an och gräva sig mot Östra leden.  Det innebär att hela den sträckan kommer att vara ett arbetsområde med start i augusti

2017-04-28

Arbetet med att bygga vattenverket i Medle fortskrider. Dessutom har NCC börjat anlägga råvattenstationen i Selsforsen, strax ovanför Selsforsens kraftstation. De schaktar och spränger för en ny nedfartsväg samt att de börjat spånta inför anläggandet av ledning ut i älven och för råvattenstationen.

Arbete är även startat med att bygga ventilkammare på Nordanå, den kommer att byggas nära norra entrén till Nordanå . Under vintern har flera mil ledningar grävts ner mellan Medle och centrala stan. Sträckorna kommer att finåterställas när marken torkat upp.

2017-02-17

Kommunfullmäktige tog under möte 2017-01-31 beslut att inrätta VA-verksamhetsområde i Klutmark. Det innebär att kommunen nu intensifierar sin planering och förarbete för att kunna ordna kommunalt vatten och avlopp i Klutmark. Till exempel ska ledningsrätter ordnas, dvs rätt att gräva ner ledningar, berörda kommer att bli inbjudna av Lantmäteriet till ett informationsmöte.

Byggnationen av vattenförsörjningssystemet fortsätter, på många fronter. Där ledningsgrävningen är klar kan finåterställning av marken behöva göras under våren 2017. Att bygga det nya vattenverket har pågått i några månader, nu arbetas det med grundläggning och betongstomme.

2017-01-12

Arbetet med ledningsdragning sker nu bl.a på Nordanåområdet. På den bifogade pdf:en kan du se var det är avstängt samt ta del av information kring alternativ väg etc.

2016-11-29

Tekniska nämnden har tagit viktiga beslut som påverkar fastighetsägare i området. Läs mer här

2016-10-31

Produktionen fortsätter, på många fronter! NCC har grävt klart ledningarna på Vitbergets camping och är nu istället mellan Sjungande dalen och Eriksberg. Under november/december kommer de att fortsätta från Sjungande dalen mot Klintforsån och mot Järnvägsleden samt även över Medles jordbruksmark. Kommunens egen produktionsenhet gräver ledningar mellan Industrivägen och Nordanå. Du kan även titta i tidplanen för att få en bättre överblick var ledningar kommer att grävas under olika perioder, länken hittar du nedan. Tidplanen är dock preliminär, den kan justeras vid behov. Det nya vattenverket i Medle har börjat anläggas, det arbetet kommer att pågå i cirka två år. Förutom att produktionen rullar på så är det flera beslut som ska tas i kommunala nämnder och hos andra myndigheter.

Det är viktigt att du respekterar avspärrningarna för din egen och våra medarbetares säkerhet. Tänk på att även informera dina yngre barn. Det kan vara frestande att kliva ner i de "ledningsgropar" vi gräver, men är förenat med stor fara. Till exempel risk för ras.

2016-09-13

Produktionen har startat! Fas 3, byggnation, beställdes nämligen under sommaren av kommunen hos NCC och Ramboll och det första symboliska spadtaget togs 15/8. Byggnationen är nu i full gång med ledningsdragning vid Vitbergets camping och överlast i vattenverksområdet för att marken under det kommande vattenverket ska sätta sig.

Här kan du se en film där det första symboliska spadtaget tas (nytt fönster)

2016-06-02

Projektet är i ett intensivt skede där mycket detaljprojektering pågår samtidigt som det planeras för att kunna starta fas 3, byggnation, i augusti förutsatt att det beslutas att fas 3 ska beställas av konsulten Ramboll och Entreprenören NCC. Planeringsarbetet består tex i att planera vilken organisation man ska ha, hur arbetena ska bedrivas produktionsmässigt och om budgeten räcker för den framräknade produktionskalkylen. Arbete pågår även med att skapa vattenskyddsområde. Det är till för att ur ett långt perspektiv skydda och säkra vattentillgångar som är viktiga för dricksvattenförsörjningen samt för att säkra kvaliteten på råvattnet vid den dagliga dricksvattenproduktionen.

Översiktlig tidplan är att byggnation ska pågå från augusti 2016 och 2 år framåt, därefter ett halvår med intrimning och provdrift innan mottagarna börjar få vatten från det nya vattenverket.
Tidplanen är att om fas 3 kan beställas under juni så kan NCC påbörja byggnationen under augusti och då kommer de att börja jobba både med grunden på vattenverket och ledningsförläggning på två ställen. Om det beslutas att grundläggning av vattenverket blir överlast istället för utgrävning med återfyllning så är önskemålet från NCC att kunna nyttja sommarmånaderna till detta, dvs börja schakta och fylla för överlast i juni så fort en ev beställning av fas 3 är gjord.

2016-02-05

Under hösten 2015 så blev systemhandlingen för nya vattenförsörjningen klar. Det innebär att riktlinjerna för hur anläggningen med alla dess delar ska fungera är klara. Råvattenkvaliteterna och mängderna är kartlagda och provade så vi vet att de räcker till för vår vattenförsörjning ända till 2060.

Nu när systemvalen är gjorda så fortsätter vi att arbeta med detaljprojektering av alla anläggningsdelar. Det innebär att vi:

 • gör ytterligare kontroller av grundläggningsförhållandena på de områden som vi ska ha byggnader på
 • gör klart alla ritningar och handlingar som behövs för byggets framdrift
 • fortsätter med ledningsrättsförhandlingar och eventuella markinköp.

Samtidigt pågår det ett intensivt arbete med att ta fram kostnadskalkyler för hela projektet, så att innan vi startar entreprenadarbetena ska vi veta att vi klarar budgeterade medel med de risker som vi i dagsläget kan kalkylera med.

Ett första samråd med Länsstyrelsen och samhällsbyggnad, miljö har genomförts gällande vattenskyddsområdena. Nu kommer arbetet att fortsätta med olika informationsmöten, först för Tekniska nämnden och sedan med berörda sakägare.

2015-06-10

 • Vi börjar provpumpa I området vid grusfotbollsplanen i Klutmark under juni månad. Vattnet leds ut till Skellefteälven via ledningar som ligger utlagda på marken. Provpumpningarna pågår under hela hösten. Vi kommer även att borra fyra nya brunnar i området under sommaren/hösten. Vi gör det för att kontrollera och säkerhetsställa vattnets kvalitet i området.
 • Under sommaren inventerar kommunens miljöverksamhet dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar i Klutmark.
 • I Medle fortsätter vi att testa vattenkvaliteter med vår pilotanläggning som står uppe i ”Hanssons gropen”. Den flyttas under augusti ner till uttagsområdet i Medle.
 • I övrigt så pågår det lantmäteriförrättningar för sträckan från Medle till Sjungande dalen. Projektering av överföringsledning och vattenverk fortsätter enligt plan.

2015-03-31

För närvarande pumpar vi upp älvsvatten till infiltrationsområdet i Selsforsen samt tar ut vatten i brunnarna i uttagsområde Selsforsen och Medle. Det görs för att kunna genomföra labbförsök i pilotanläggningen som nu är byggd. Labbförsöken är till för att bekräfta processupplägget och göra ett ännu säkrare dimensioneringsunderlag för tex kemikaliedosering och drift av anläggningen.
När det blir snöfritt kommer vi dessutom att vara ute i området och göra markundersökningar, främst i Medle uttagsområde.

2015-03-23

Tekniska nämnden antog NCC Construction Sverige AB, som generalentreprenör för projektet. De ska nu tillsammans med Skellefteå kommun och konsulten Ramboll Sverige AB, utreda, planera, konstruera och bygga den nya anläggningen.

2015-02-13

Mycket händer i projektet och det här är några saker som är på gång:

 • En upphandling av Entreprenör pågår. Målsättningen är att tekniska nämnden ska välja vinnande anbud på nämndssammanträdet 23 mars 2015.
 • En utredning pågår för att utforma ett förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter. Det är Länsstyrelsen som slutligen kommer att besluta skyddsområde och skyddsföreskrifter, dvs. de kan ändra vårt förslag om de tycker att vi varit för ”hårda” eller ”snälla”.
 • Behov av ledningsrätter är inlämnat till kommunala lantmäteriet. Deras plan är att kalla berörda fastighetsägare för överföringsledningen till möte med målsättningen att beslut ska vara taget i juni 2015. Överföringsledningen går mellan nya vattenverket i Medle och centrala stan.
 • En pilotanläggning ska byggas för att simulera det kommande vattenverket. Syftet är att vidimera processupplägget och göra ett ännu säkrare dimensioneringsunderlag för tex kemikaliedosering och drift av anläggningen

2014-09-16

Beslut i kommunfullmäktige om att den nya vattenförsörjningen för Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen ska genomföras i enlighet med Medlealternativet. Projektet tilldelas 510 miljoner kronor.

2014-06-24

Webbsidorna uppdaterades utifrån det valda alternativet

2014-06-16

Tekniska nämnden beslutade att den nya anläggningen som ska förse Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen med nytt dricksvatten blir Medlealternativet.

2013-10-07

Arbetet med en ny vattenförsörjning för Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen fortgår kontinuerligt. Vi är inne i fas 1 ”Systemval”, där vi arbetar tillsammans med konsulten Ramboll Sverige AB. I systemvalsarbetet har en del frågeställningar kring vald principlösning dykt upp, vilket fordrar en ytterligare genomgång. Hit hör t.ex. ett eventuellt behov av förbehandling av älvsvatten innan det lyfts in i åsen vid Selsforsen samt vattenverkets processutformning. Med anledning av detta har upphandlingen av entreprenör avbrutits. I dagsläget fortsätter vissa delar av systemvalet, samtidigt som vi ser över projektets fortsatta inriktning. Enligt tidigare tidplan planerades provdrift och intrimning för ny vattenförsörjning till 2016. I dagsläget kan vi inte uttala oss om hur lång en eventuell tidsförskjutning blir. Resultatet från pågående genomgång kommer att ge närmare besked.

2013-01-21

Huvudkonsult för projekt "Ny vattenförsörjning i Skellefteå centralort" antagen.

2012-09-13 

Webbsidorna för projektet är skapade. Informationen uppdateras när det finns nytt material att presentera.

2012-09-13

Skellefteå kommun håller på att upphandla en konsult för projektet eftersom de egna resurserna inte är tillräckliga.

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2021-01-11