Bostadsanpassning

Om du på grund av en bestående eller långvarig funktionsnedsättning behöver anpassa din bostad för att underlätta vardagen kan du söka bidrag för bostadsanpassning hos Skellefteå kommun. Det handlar om att du ska kunna sova, sköta hygien, laga mat, äta samt ta dig i och ur bostaden.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) gäller från 1 juli 2018.

 

Vem kan söka?

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin permanenta bostad. Det är alltid personen med funktionsnedsättning som ska söka bostadsanpassningsbidrag, oavsett ålder. Det gäller även om det är någon annan som till exempel äger eller hyr bostaden.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel eller omdisponering av bostaden. Åtgärderna ska inte höra till det normala underhållet av bostaden och behovet av åtgärder ska inte ha uppstått på grund av byggnadstekniska brister.

 

När du byter bostad

Om du valt en bostad som är uppenbart olämplig utifrån din funktionsnedsättning kan du nekas bostadsanpassningsbidrag. Vad som gäller hittar du under §9 i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

 

Ansök så här

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag behöver du skicka in din ansökan till oss. Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan kontaktar du kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00.


Till ansökan behöver du bifoga intyg och kostnadsberäkningar

  • Intyg av arbetsterapeut eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Arbetsterapeut kan kontaktas via kommunens kundtjänst.
  • Eventuell kostnadsberäkning eller offert för anpassningsåtgärderna.
  • Vid större anpassningar kan du även behöva ritningar eller annan teknisk dokumentation.

Om du inte själv klarar att ta in offerter, beställa arbetet eller betala fakturor kan kommunen hjälpa till. Då behöver du fylla i och skicka med en fullmakt. Kom ihåg att även om kommunen hjälper till med kontakten med hantverkaren, är det alltid du som sökande som är beställare av anpassningen för att konsumenttjänstlagen ska gälla för dig som kund.

Fastighetsägaren (samtliga om det finns flera) behöver godkänna att anpassningen utförs genom att skriva under på ansökningsblanketten. 

Du kan också ansöka om bidrag i efterhand, upp till 2 år efter utförd anpassning. Bifoga kopior på fakturor/kvitton till ansökan och intyg.

 

Beslut

När din ansökan har kommit till kommunen och är komplett utreder kommunens handläggare ditt ärende. Vid behov bokar handläggaren tid för hembesök hos dig. Handläggaren bedömer om de sökta åtgärderna är bidragsberättigade enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag och målet är att du ska få beslutet inom 3 månader från det att dina handlingar är kompletta.

 

Beställning av arbetet

Det är alltid du som beviljats bidrag som ansvarar för att beställa arbetet och att ingå ett avtal med entreprenören du väljer att anlita. Arbetet och anpassningen ska utföras på ett fackmässigt sätt och följa gällande regelverk. Om du fyllt i en fullmakt hjälper kommunen till med kontakten med hantverkaren.

Tänk på att:

  • du kan inte få ROT- avdrag och bostadsanpassningsbidrag för samma arbete
  • beställda arbeten utöver vad som ingår i beslutet bekostas av dig
  • du kan inte få bidrag för eget arbete, endast för materialet

Gällande ditt ärende är det konsumentlagstiftningen som gäller mellan dig och entreprenören du anlitar. Mer information om dina rättigheter kan du få av kommunens konsumentvägledare.


Utbetalning

När arbetet är färdigt ska du skicka in kopior på fakturorna för att bidraget på beslutat belopp ska betalas ut. Bifoga information om vilket konto bidraget ska sättas in på.

Om du gett kommunen fullmakt kommer ditt bidrag att betalas ut till hantverkaren när anpassningen är färdig.

Räkna med att det tar cirka en vecka innan bidraget är utbetalt till dig efter att underlag för utbetalning inkommit till kommunen. Ibland gör handläggaren ett hembesök innan utbetalning av bidrag.

 

Överklagande av beslut

Om du fått avslag på din ansökan kan du skriva till kommunen för att överklaga beslutet. Kommunen kan ändra beslutet om nya fakta kommit fram som styrker att bidrag ska beviljas. Om kommunen står fast vid sitt beslut skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten.

 

Återställningsbidrag

Du som fastighetsägare till flerbostadshus kan ansöka om återställningsbidrag från kommunen, se §12-14 i lagen om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget kan ges för att återställa bostadsanpassningar som är till nackdel för andra boende. I lagtexten kan du läsa regler för detta. Du ansöker om återställningsbidrag via en särskild blankett.

Om du har frågor kan du kontakta Skellefteå Kommuns växel på 0910-73 50 00 eller skicka e-post till bostadsanpassning@skelleftea.se

 

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2019-01-02