Bureskolan årskurs 4-9

Hos oss, i årskurs 6-9 delen av Bureskolan, går det cirka 200 elever. Vi är 27 stycken personer som jobbar här; lärare, elevassistenter, skolfritidsledare och skoltekniker. Utöver klassrum, grupprum och rum för olika övningsämnen har vi ett centralt beläget elevkafé. Idrottshallen ligger vägg i vägg med ortens simhall, något som är en stor fördel speciellt på vintern då vi använder den flitigt.

Enligt Skolverket har Bureskolan en lugn och trygg arbetsmiljö, vilket tillsammans med engagerad och kompetent personal ger goda förutsättningar för lärande. Bakom de positiva vitsorden står ett omfattande utvecklingsarbete med kunskapssyn, individuell utvecklingsplan (IUP), bedömning och betygssättning.

Våra elever har hög medvetenhet om den egna kunskapsutvecklingen och har bra möjligheter att påverka sitt lärande. Vår schemamodell tar hänsyn till att varje elev i viss mån ska kunna anpassa sin skoldag efter sitt individuella behov. Därför startar varje dag med en kort mentorstid för information och planering och vissa dagar avslutas dagen med elevens val. Där har eleven själv valt ett ämne att fördjupa sig i.

Genom klass- och elevråd och ett demokratiskt förhållningssätt arbetar vi för att öka elevernas inflytande och delaktighet. Varje torsdag har alla klasser avsatt tid för det vi kallar ”livsviktigt”, en tid där normer och värden står i centrum. Våra kamratstödjare och vårt likabehandlingsteam gör en stor insats för allas trivsel och välmående. Vi tror att vi lär bra när vi mår bra!

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-05-17