Bureskolan årskurs F-3

Skolan ligger i Bureå, 20 kilometer söder om Skellefteå, längs med kusten med närhet till både hav och flygplats. I närområdet finns simhall, konstgräsplan samt bibliotek. Här finns också fina skogsområden och Bureälven som rinner genom samhället. På Bureåskolan årskurs f-3 går 206 elever, fördelade på 10 klasser och sammanlagt arbetar 30 pedagoger här. I anslutning till skolan finns tre fritidshem; Kråkan för förskolebarn, Duvan för årskurs 1-2 och Ugglan för årskurs 3-5.

Så arbetar vi för att eleverna ska nå sina mål

Bureskolan ska ha elevernas trygghet och kunskapsinlärning i fokus. Vi ska ha höga förväntningar på elever och personal. Genom ett formativt förhållningssätt utmanar vi eleverna i att se sin egen lärprocess genom att tydliggöra lärandemålen samt ge eleverna återkoppling som för deras lärande framåt. Genom en målstyrd skolsamverkan med fritids berikas varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.

Vår verksamhetsidé

Bureskolan ska kännetecknas av en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga, en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång.

Likabehandling

Målet med vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling är att alla elever ska känna sig trygga och att allas lika värde ska vara en självklarhet. Skolan ska aktivt och medvetet motverka alla former av diskriminering, trakasserier, mobbing och andra former av kränkande behandling. Vi lägger stor vikt vid träna eleverna i att respektera alla människors lika värde.

Vi på Bureskolan vill att eleverna ska känna delaktighet och ansvar över sina studier och sin lärprocess. Alla vuxna som arbetar på skolan har ett ansvar att agera i varje situation där man misstänker trakasserier och kränkande behandling.


Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-05-17