Skellefteå kommun vidtar åtgärder för att stötta näringslivet under coronapandemin

Coronapandemin och dess konsekvenser drabbar det svenska näringslivet hårt. För att stötta det lokala näringslivet kommer Skellefteå kommun att vidta en rad åtgärder som vid sidan av de nationella insatserna, ska bidra till att förenkla företagens vardag och minska belastningen på företagens likviditet.

För att mildra konsekvenserna av coronapandemin för kommunens företagare kommer Skellefteå kommun att ge anstånd för kommunala fakturor. Nytt förfallodatum för samtliga kommunala avgifter, exklusive hyror, arrenden, nyttjanderätter, tomträtter och marköverlåtelser, gällande juridiska personer har därför satts till 30 september 2020. Detta gäller dock inte fakturor från de kommunala bolagen.

Skellefteå kommun kommer också att ha som målsättning att betala sina leverantörsfakturor inom tio dagar istället för 30 dagar. Det gäller fakturor inkomna före den 30 augusti 2020. Redan inkomna fakturor betalas på förfallodagen om inget annat önskas.

När det gäller restaurangbranschen ska Skellefteå kommun också göra det möjligt för restauranger att öppna uteserveringar tidigare och även hålla öppet senare på säsongen, förutsatt att polisen beviljar ansökan.

Uppdatering 20 april. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 20 april att markupplåtelsen är kostnadsfri under 2020.

Uppdatering 14 maj. Kulturnämnden beslutade 13 maj att inrätta ett tillfälligt produktions- och utvecklingsstöd på 500 000 kronor för att stötta konstnärer i Skellefteå kommun som påverkas av den pågående Coronapandemin.

Åtgärder

 • Förlängd säsong för uteserveringar.
 • Alla uteserveringar som fått och kommer att få markupplåtelser under 2020 undantas från markupplåtelseavgift. Ansökan om markupplåtelse görs som tidigare hos polismyndigheten och utformningen av uteserveringen ska följa de regler och lagar som finns.
 • Kommunen har köpt in ett antal utemöbler till allmänna platser där mindre grupper om 3-6 personer kan sitta. Detta för att underlätta försäljning för restaurang- och servicenäringarna i centrum.
 • Kulturnämnden har inrättat ett tillfälligt produktions- och utvecklingsstöd på 500 000 kronor för att stötta konstnärer i Skellefteå kommun som påverkas av den pågående Coronapandemin. Maxbeloppet per sökande är 25 000 kronor.
 • Anstånd för kommunala fakturor till 30/9 2020
 • Skyndsam betalning av leverantörsfakturor – inom tio dagar för fakturor inkomna innan 30/8 2020.
 • Företagare uppmanas att skicka e-fakturor för snabbare hantering
 • Evenemang som beviljats stöd under 2020 får ersättning för upparbetade kostnader även om evenemanget inte genomförs.
 • Inga avbokningsavgifter för lokaler inom förvaltningen för kultur och fritid som avbokats till följd av coronaviruset.
 • Samhällsbyggnad gör en översyn av inkomna ärenden:
  • Verksamhetskritiska lov, tillstånd och anmälningsärenden prioriteras av kommunen för att snabbt ge svar.
  • Företagaren erbjuds möjlighet att pausa eller dra tillbaka ett pågående ärende initierade av företaget utan att avgift behöver erläggas.
 • Att tidpunkt för tillsyn som inte är kritisk sker i dialog med näringsidkaren med hänsyn till bransch och arbetsbelastning hos näringsidkaren. SKR bedömer att respektive myndighet kommer att gå ut med riktlinjer för tillsyn. Skellefteå kommun kommer att följa nationella riktlinjer.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-06-29