Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet räknas som ett begrepp enligt miljöbalken, även om vissa verksamheter själva inte tycker att de är särskilt farliga för miljön. För vissa miljöfarliga verksamheter behöver du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annat som innebär olägenhet för människors hälsa eller miljön. Verksamheter som kan klassas som miljöfarliga kan till exempel vara industrier, bensinstationer, verkstäder, lantbruk, avlopps- och avfallsanläggningar. För en fullständig förteckning se miljöprövningsförordningen (2013:251).

Behöver du anmäla eller söka tillstånd innan du startar?

För vissa miljöfarliga verksamheter behöver du göra en anmälan eller söka ett tillstånd innan du startar verksamheten. I miljöprövningsförordningen (2013:251) och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan du se vilka verksamheter som kräver tillstånd eller ska anmälas.

Miljöfarliga verksamheter delas upp i tre prövningsnivåer beroende på storlek och hur miljöstörande verksamheten är:

A-verksamheter - tillstånd ska sökas hos Mark- och miljödomstolen
B-verksamheter - tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen
C-verksamheter - anmälan ska göras till Skellefteå kommuns Bygg- och miljönämnd

Verksamheter som varken är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga kallas för U-verksamheter. Miljöbalken gäller även för dessa och tillsyn kan komma att utföras.

Anmälan ska lämnas in minst sex veckor innan verksamheten startar. När det gäller tillståndspliktiga A- och B-verksamheter behöver du invänta ett tillstånd innan du får starta din verksamhet.

Blankett för anmälan

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Stöd och hjälp vid start av verksamhet

Om det gäller frågor vid nyetablering kan Näringslivskontoret hjälpa dig att få bra förutsättningar för att starta, driva och utveckla ditt företag. Frågorna kan handla om allt från bygglov, miljöärenden, upphandlingar, företagsstöd, rekrytering eller nästan precis vad som helst. För mer information se länk nedan.

Näringslivskontoret

Vid specifika frågor som rör miljöbalken eller anmälan om miljöfarlig verksamhet kan ni kontakta Samhällsbyggnad miljö via Kundtjänst på telefon 0910 – 73 50 00 (knappval 5).

Företagarens ansvar

Det är viktigt att du som driver miljöfarlig verksamhet känner till att miljöbalken är den samlade miljölagstiftningen i Sverige som styr det som kan påverka hälsa och miljö negativt. Som företagare har du ett tydligt miljöansvar enligt miljöbalken. Du ska veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön. Detta krav gäller oavsett verksamhet. Såväl industrier och verkstäder som reklambyråer och frisersalonger har ett miljöansvar. I 2:a kapitlet miljöbalken finns flera grundläggande miljörättsliga principer, dessa kallas för de allmänna hänsynsreglerna. Flera av dessa är internationellt etablerade och har gjorts rättsligt bindande i Sverige genom miljöbalken. Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet ska dessutom kontrollera sin egen verksamhet, s.k. egenkontroll. Se länkarna nedan för mer information.

Miljöbalken

Allmänna hänsynsregler

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Egenkontroll

Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll

Tillsyn

Miljötillsynen utförs av Samhällsbyggnad Miljö på uppdrag av bygg- och miljönämnden. Syftet med besöken är att kontrollera att miljöbalken följs. Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling så att vi och våra barn ska kunna leva och bo i en hälsosam och god miljö. I Skellefteå kommun görs årligen flera hundra tillsynsbesök, de kan vara föranmälda eller oanmälda. Besökstiden är vanligtvis mellan 1–3 timmar beroende på verksamhetens storlek och typ av ärende. Efter besöket får du en återkoppling med noteringar från tillsynen. Återkoppling sker genom telefon, e-post eller inspektionsrapport. Om brister har konstaterats görs normalt ett uppföljande besök för att se om dessa har åtgärdats. Vid mer allvarliga brister tas beslut om föreläggande.

Tillsynsavgifter

Enligt miljöbalken ska kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn delvis finansieras genom avgifter. Därför tar kommunen ut en tillsynsavgift för bland annat prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Tillsynen är avgiftsfinansierad via timdebitering eller fast årlig avgift och omfattar många typer av verksamheter, alltifrån bostäder, bassängbad och förskolor till bensinstationer och stora industrier. Taxa med avgifter beslutas av kommunfullmäktige och bygger på en modell från Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Syftet med modellen är att ge en mer likriktad och enhetlig taxa över hela landet, se länk nedan. 

Taxa inom miljöbalkens område

Farligt avfall

Farligt avfall uppstår i princip i alla verksamheter och hushåll. Det kan vara batterier, lysrör, elektronik, spillolja, kemikalierester mm. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall, dvs i princip alla verksamheter, ska rapportera till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Läs mer i länkarna nedan.

Rapportering av farligt avfall

Avfallsförordningen

Vid spill eller olycka

Om du upptäcker eller orsakar en förorening som du misstänker kan skada människors hälsa eller miljön är du skyldig att kontakta Samhällsbyggnad Miljö. Upplysningsskyldigheten gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment samt byggnader, anläggningar och liknande. Om det är en förorening som riskerar att sprida sig eller en olycka där en förorening kommit ut i miljön ska du även kontakta Räddningstjänsten.

Mer om förorenade områden

Länkar övrigt

Det finns mycket att hålla reda på som verksamhetsutövare. Nedan har vi samlat länkar till information som är bra att känna till.

Information om cisterner

Anmälan om cistern

Riktlinjer för oljeavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljare – kortversion

Rekommendationer för rengöring av verkstadsgolv

Fordonstvättar

Dagvattenstrategi del 1

Dagvattenstrategi del 2

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2021-01-21