Hygien- och undervisningslokaler

Om du ska starta en verksamhet ska du i förväg kontrollera om den omfattas av bygg- och miljönämndens tillsyn. Ta reda på vad som gäller för din verksamhet.

Följande verksamheter ingår i bygg- och miljönämndens tillsyn:

  • hotell, pensionat eller liknade lokaler där man yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
  • idrotts-, camping- och badanläggningar eller liknande anläggningar som utnyttjas av många människor
  • verksamheter där allmänheten erbjuds hygienisk behandling (fotvård, massage, frisör, solarium, akupunktur, piercning och tatuering m.m.)
  • verksamheter där det ges undervisning, vård eller annat omhändertagande. 

Följande verksamheter ska anmälas till Samhällsbyggnad Miljö:

  • lokaler med hygienisk behandling (akupunktur, piercning, tatuering och fotvård)
  • badanläggning för allmänheten eller bad med många nyttjare (bassängbad, badtunna mm) 
  • förskola och skola (all form av undervisning)

Vid anmälan och vid ändring av verksamheten ska följande bifogas:

  • en skalenlig ritning (planlösning) där fast inredning och takhöjd finns med
  • en beskrivning av ventilationens luftflöden

Lämna in anmälan och ändring senast sex veckor innan verksamheten startar.

Verksamhetsutövare

Med verksamhetsutövare menas fysisk eller juridisk person som driver verksamheten. Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som är ansvarig för att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav på hälsa och miljö. Kraven gäller för materialval och planering men också på utformning, utrustning, personlig hygien och redskapshantering.

Egenkontroll

Kortfattat kan man säga att egenkontroll är en riskvärdering av verksamheten. Den kan exempelvis innehålla rutiner för hur man sköter avfallshantering, städning, vattenkontroll och ventilation. Dessa rutiner ska sedan följas och en signeringslista eller annan dokumentation ska visa att rutinerna fungerar. Dokumentationen ska vara aktuell och visas upp för miljöinspektören vid inspektion.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-20