Pratbubblor i färgat glas hänger ner från innertaktak

Enprocentsregeln

Sedan 1962 tillämpas enprocentsregeln i Skellefteå kommun. Det betyder att en procent av den projekterade byggkostnaden vid ny- eller ombyggnation av kommunala lokaler läggs på konstnärlig utsmyckning.

 

 

Enprocentregeln

Enprocentregeln, d v s att använda en procent av byggnadskostnader till konstnärlig utsmyckning, har funnits på riksplanet sedan 1937. Under 1930-talet lades grunden för en nationell kulturpolitik som syftade till att sprida god konst över landet och öka arbetstillfällena för svenska konstnärer. Genom enprocentregeln kunde ett stabilt och mer långsiktigt ekonomiskt utrymme skapas för konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer. I Skellefteå kommun har regeln tillämpats sedan 1962.

Konsten har en viktig roll i vårt samhälle eftersom konstnärer är de entreprenörer som bäst förmår att gestalta vår tid och ge impulser till att vidga våra vyer. Närvaron av konsten i vår offentliga miljö möjliggör möten och förmerar vår stadsmiljö. Vår konstsamling är därför viktig på många plan. En konstsamling speglar både vår historia liksom vår tids sammanhang och även värden som demokrati och yttrandefrihet.

Målet är att ge ett rikare konstliv av hög kvalitet, en ökad kulturell delaktighet och en attraktivare livsmiljö.


Skellefteå kommuns offentliga konst leds av konstansvarig på kulturenheten som har ett ansvar för att den offentliga konsten integreras i samhällsmiljöerna. Verksamheten ska förorda kvalitet, samverkan och konstnärlig medverkan i plan-och byggprocesser samt se till att strukturer för tillämpningen av regeln följs, arbetsordning, kontraktering av konstnär osv. Beslut om utsmyckning fattas av Kulturnämnden.

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2018-05-22