Fordonstvättar

Fordonstvättar oavsett storlek bedöms som miljöfarlig verksamhet därför att tvättvattnet är förorenat av oljor och olika partiklar bland annat från vägbeläggning, och slitage på bilarna.

Anmälan

Fordonstvättar för mer än 5000 bilar eller 1000 lastbilar eller bussar per år ska anmälas till bygg- och miljönämnden. Antalet tvättar/år avgör alltså om tvätten är anmälningspliktig eller inte. Oavsett detta finns det regler som ska följas. För en yrkesmässig tvätt krävs bland annat att anläggningen är kopplad till en oljeavskiljare.

Oljeavskiljare och reningsverk

Oljeavskiljare ska finnas i alla verksamheter som kan släppa ut oljeföroreningar. Kontroll och tömning av oljeavskiljaren har en avgörande betydelse för funktionen. I de fall det inte räcker med en oljeavskiljare för att vattnet ska bli tillräckligt rent finns olika typer av reningsverk.

Provtagning

Provtagning av utgående vatten efter oljeavskiljare och eventuellt reningsverk är viktigt för att kontrollera att utrustningen fungerar och att vattnet inte innehåller mer föroreningar än vad som är tillåtet. För att få ett representativt prov är det viktigt att provet inte tas direkt efter att oljeavskiljaren har tömts utan att provet visar att reningen fungerar även ett bra tag efter tömning. Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en lista med varningsvärden för vad som får släppas ut till spillvattennätet.

Kemikalier

För bästa möjliga reningseffekt av tvättvatten bör enbart miljömärkta produkter användas. Mikroemulsioner är vanliga i vissa avfettningsmedel och har inget med miljömärkningen att göra. Mikroemulsioner är inte bra för oljeavskiljningen. De innebär att oljan löser sig i vattnet och alla föroreningar rinner ut tillsammans med vattnet. En oljeavskiljare är till för att avskilja olja. Den renar inte vattnet från tvättkemikalier. En felaktig kemikalie kan ju dessutom förstöra oljeavskiljarens funktion.

Kemikalier ska förvaras på invallad förvaringsplats. Spill eller läckage ska inte kunna nå tvättrännan eller annan typ av golvbrunn.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att verksamhetsutövaren ska ha kontroll över den egna verksamheten för att skydda människors hälsa och miljön. De anmälningspliktiga verksamheterna har större krav på innehållet i egenkontrollen än mindre verksamheter men vissa grundläggande delar ska finnas hos alla. För alla verksamheter ska det finnas ett tydligt fördelat ansvar, rutiner för kontroll av till exempel oljeavskiljare samt säkerhetsdatablad för de kemikalier som används. Det ska också finnas rutiner för hur en driftsstörning ska hanteras.

För de anmälningspliktiga verksamheterna gäller att egenkontrollen ska vara dokumenterad. Journaler som visar att kontroller är genomförda ska föras och kunna visas upp vid besök från tillsynsmyndigheten.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2019-01-02