Brandskyddspolicy

Brandskyddspolicyn är grunden för det systematiska brandskyddsarbetet. Den tydliggör ledningens viljeinriktning med brandskyddsarbetet och gäller i hela verksamheten.

Det är ledningen som upprättar och beslutar om en policy och säkerställer att den kommuniceras till alla i organisationen. Det är viktigt att den är relevant i förhållande till verksamheten och bör vara ett åtagande om ständiga förbättringar och förebyggande brandskyddsarbete. Den bör också vara ett åtagande om att följa tillämplig lagstiftning och krav som organisationen berörs av. En brandskyddspolicy ska utgöra grunden till att följa upp målsättningar med brandskyddsarbetet. Policyn ska vara dokumenterad, implementerad och kommunicerad till alla anställda.

Man kan välja själv om man vill upprätta en särskild brandskyddspolicy eller att låta den ingå i en annan befintlig säkerhetspolicy.

Klicka på denna länk för att ladda ner mallar och exempel på hur en brandskyddspolicy kan utformas.

Hur kommer jag igång?

  1. Upprätta en brandskyddspolicy
  2. Fastställ policyn genom ett ledningsbeslut
  3. Besluta om hur policyn ska delges till alla anställda
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-09-18