Verksamhets- byggnads- och brandskyddsbeskrivning

För att utomstående och anställda enkelt ska kunna sätta sig in hur riskbilden och brandskyddet ser ut bör det finnas en generell beskrivning av byggnaden, verksamheten och dess risker samt de brandtekniska skyddsåtgärderna.

Byggnadsbeskrivning
En generell beskrivning av byggnaden eller byggnaderna bör beskriva dess läge, utformning, antal våningar och huvudsakligt byggmaterial. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör detta kulturhistoriska värde beskrivas och var eventuella värdefulla inventarier finns placerade.

Verksamhetsbeskrivning
Det bör även finnas en generell beskrivning av den verksamhet som bedrivs och de risker verksamheten medför. Beskrivningen bör i text eller med hjälp av en skiss visa var olika verksamheter bedrivs i objektet för att det ska kunna vara möjligt att beskriva hur riskerna förändras.

Riskinventering
Det finns flera definitioner av begreppet risk. I samband med systematiskt brandskyddsarbete kan riskkälla definieras som någonting (t ex ett ämne, en aktivitet eller teknisk utrustning) som kan orsaka en brand eller förvärra följderna av en brand. När man identifierat sina riskkällor är det enklare att förebygga dessa med lämpliga åtgärder. För att underlätta riskinventeringen kan följande rubriker vara användbara:

 • Risk för uppkomst av brand
 • Risk för brandspridning
 • Utrymningsproblematik
 • Hantering av brandfarlig och explosiv vara

När riskinventeringen är genomförd och resultatet visar på att åtgärder bör vidtas, är det lämpligt att upprätta en handlingsplan. I handlingsplanen struktureras vad som skall åtgärdas, när det skall ske, vem som skall åtgärda samt en uppföljning på att bristerna faktiskt åtgärdats.

Brandskyddsbeskrivning
En brandskyddsbeskrivning redovisar tekniska brandskyddsåtgärder. Brandskyddsbeskrivningen uppförs i form av en ritning som visar samtliga våningar och deras byggnadstekniska brandskydd och brandskyddsinstallationer. Detta kompletteras med ett dokument som beskriver hur dessa fungerar och samverkar. Här nedan visas exempel över vanliga tekniska brandskyddsåtgärder som bör framgå ur brandskyddsbeskrivningen.

 • Utrymningsvägar
 • Brandceller
 • Nödbelysning
 • Dörrar i brandcellsgräns
 • Dörrar i utrymningsvägar
 • Vägledande markeringar
 • Utrymningsplaner
 • Brand- och utrymningslarm
 • Släcksystem och släckutrustning
 • Brandgasventilation
 • Skydd mot brand- och brandgasspridning via ventilationssystem
 • Räddningsvägar
 • Stigarledningar
 • Brandskydd av bärande stomme
 • Skydd mot brandspridning till närliggande byggnad
 • Brandtätningar
 • Ytskikts brandklass
 • Avstängningsventiler för el/gas/vatten.

Genom att identifiera och inventera verksamhetens brandtekniska installationer och utrustning, erhåller man ett underlag över vad som ska kontrolleras under brandskyddskontrollen. Brandcellsritningar, utrymningsplaner samt beskrivningar över aktivt och passivt brandskydd kan finnas redovisade i brandskyddsdokumentationen. Brandskyddsdokumentationer ska finnas upprättade för alla ny- eller ombyggnationer som tillkommit efter 1994.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-09-18