Resecentrum

Skellefteå resecentrum

Att göra resecentrum till en effektiv och attraktiv bytespunkt är en viktig satsning för att skapa bra trafikflöden för fler Skelleftebor och besökare. En utgångspunkt för planeringen är att det ska vara en attraktiv plats där alla känner sig välkomna, trygga och säkra. Resecentrum som samlande bytespunkt för olika trafikslag blir också en mötesplats i staden.

Om projektet
Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång- och cykeltrafik, lokal- och regional busstrafik och biltrafik.

Entrén planeras i fonden på Trädgårdsgatan, där även en ny gång- och cykelpassage föreslås under järnvägen. Området ska erbjuda resecentrumfunktioner med bussterminal, cykelparkering samt bilparkering.

Arbetet med att ta fram en funktionsstudie för centret är påbörjat, på uppdrag av kommunfullmäktige. Arbetet sker i dialog med Trafikverket i väntan på järnvägsplanen för Norrbotniabanan.

Aktörer
Skellefteå kommun

Vilka är dina förväntningar?

Ett resecentrum är navet för resande och ska vara tillgängligt för alla. Sedan är det såklart trevligt om det även är inbjudande. Både för den som passerar dagligen, till den som besöker Skellefteå för allra första gången. Vad känns viktigast för dig i vårt kommande resecentrum? Tyck till på skelleftea.se/tyckomresecentrum

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-08-31
Relaterad information

Norrbotniabanan

Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan, en ny 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå.

Banan ska förstärka godstr...

Läs mer
Relaterad information

Trafikverkets samrådsmöten

Ett samråd ska avse var vägen eller järnvägen ska placeras, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan den får. Under samråden diskuterar Trafikver...

Läs mer