Fördjupad översiktsplan för Centrala stan

Skellefteå kommuns vision är att vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare 2030. För att nå dit krävs ett stort arbete av oss tillsammans med flera viktiga delar som skapar det Skellefteå vi vill ha. Den 18 oktober 2016 antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för Centrala stan. Planen med tillhörande handlingar hittar du här.

Planen är ett vägledande beslutsunderlag för att utveckla stadsdelen. Planen är ett stöd för såväl enskilda fastighetsägare och handlare som för kommunen i hur stadsdelen kan bli mer hållbar och attraktiv.

Frågor som planen svarar på är exempelvis hur vi ska förbättra handelsstråk, mötesplatser, tillgänglighet och trafiken för alla färdsätt. I planen finns också förslag på var det är lämpligt med fler bostäder, arbetsplatser och parkeringar, hur höga husen bör vara och var vi ska bevara och utveckla de gröna inslagen, för att nämna några saker.

Planarbetet påbörjades under 2011. Invånare och andra intressenter har fått tycka till under planprocessen i dialoger, samråd och granskning.  

Planförslaget, med bilagor

Del 1: Planförutsättningar (pdf, nytt fönster) 
Utskriftsvänlig version (pdf, nytt fönster)

Del 2: Planförslag (pdf, nytt fönster) 
Utskriftsvänlig version (pdf, nytt fönster)

Del 3: Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, nytt fönster)

Bilaga: Åtgärder Centrala stan - uppföljning 2018-02-27 (pdf, nytt fönster)
Åtgärder Centrala stan (pdf, nytt fönster)
Utskriftsvänlig version (pdf, nytt fönster)

Bilaga: Granskningsutlåtande samt länsstyrelsens yttrande (pdf, nytt fönster)

Bilaga: Skelleftebornas synpunkter (pdf, nytt fönster)
Utskriftsvänlig version (pdf, nytt fönster)

Centrala stan - avgränsning

Den geografiska avgränsningen för planen är stadsdelen Centrala stan, med stadsdelsområdena Centrum och Karlgård samt randområdena i öst, väst och norr eftersom de är viktiga delar som ska harmonisera med Centrala stan. Stadsdelen sträcker sig från järnvägen i norr till Skråmträskvägen i söder samt mellan Viktoriagatan (E4) i öster till Södra Lasarettsvägen i väster.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-08-27