Brandskyddsregler, instruktioner och rutiner

Eftersom fastighetsägare och verksamhetsutövare har det yttersta ansvaret för brandskyddet, är det lämpligt att upprätta ett eget regelverk kring brandskyddet. Reglerna klargör vad som är tillåtet och inte tillåtet i verksamheten i syfte att förhindra uppkomst och spridning av brand. Beroende på objekt och verksamhet skiljer sig behovet av interna rutiner och instruktioner för moment som anses som brandrisker. Det är lämpligt att utforma reglerna, rutinerna och instruktionerna baserat på de risker man identifierat vid riskinventeringen.

Brandskyddsregler
Regler som rör brandskyddet är naturligtvis beroende av vilken verksamhet som bedrivs. Reglerna kan ofta uppfattas som självklarheter. Att dokumentera reglerna kan dock vara fördelaktigt eftersom det blir tydligt för såväl nyanställda, tillfällig personal och besökare eller kunder om vad som gäller. Brandskyddsreglerna ska ses som en hjälp för ökad säkerhet och trygghet. De bör formuleras och kommuniceras så att man inte kan göra personliga tolkningar om vad som är tillåtet, både för personal men framför allt för vikarier och besökare. Reglerna kan gälla allt från rökning till heta arbeten. Det kan finnas behov att införa brandskyddsregler kring:

 • Elcentralernas tillgänglighet
 • Kokplattor
 • Släckredskap
 • Avstängning av brandsläckningsinstallationer
 • Avstängning av larm
 • Flambering

På denna sida kan du ladda ner exempel på brandskyddsregler!

Brandskyddsrutiner
Det finns egentligen ingen anledning att särskilja regler från rutiner, välj den benämning som passar din verksamhet bäst! Syftet med att ha rutiner kring brandskyddet är precis som med reglerna att hantera moment som är uppenbara brandrisker på ett säkert sätt. Rutiner kan vara anknutna till moment som återkommer - till exempel saker som ska utföras dagligen som släckning och låsning eller kvartalsvis som brandskyddskontroll. Till höger finner du exempel på vanliga brandskyddsrutiner.

Brandskyddsinstruktioner - nödlägesberedskap
Det ska finnas instruktioner för hur personalen ska agera vid händelse av brand. Instruktionerna bygger ofta på principen rädda - larma - varna - släck, men det kan finnas behov att precisera viktiga moment. Sådana kan vara att ange återsamlingsplats och personalens ansvar över sökområden vid utrymning. Dessa instruktioner benämns ibland "nödlägesberedskap". Med nödlägesberedskap menas att verksamheten i förväg har bestämt vem som skall göra vad i samband med att en olycka inträffat:

 • Vem skall möta upp räddningstjänsten?
 • Vem skall påbörja ett brandsläckningsförsök?
 • Vem skall initiera en utrymning?
 • Vem i verksamhetsledningen skall meddelas om en inträffad olycka?

Det handlar alltså om att göra sig så beredd som möjligt för att kunna agera effektivt om olyckan är framme. En bra nödlägesberedskap är:

 • Dokumenterad - För att kunna informera nyanställd personal och genomföra repetitionsutbildningar med personalen.
 • Väl implementerad bland all personal - När något inträffar är det oftast försent att börja bläddra i dokument.
 • Testad och övad - När man testar nödlägesberedskapen upptäcker man eventuella felplaneringar. Regelbundna övningar är enda sättet att hålla personalen uppdaterad.

Här är några moment som är viktiga att fundera över då nödlägesberedskapen planeras och dokumenteras:

Lokalisering av brand - Kommer branden att upptäckas genom lukt eller synintryck eller via ett automatiskt brandlarm? Om det senare gäller är det bra att ta fram rutiner för vem som kontrollerar centralapparaten och hur man identifierar var det brinner.

Rädda - första åtgärden är naturligtvis att rädda personer som är direkt hotade av branden.

Larma SOS 112 - Tveka aldrig att ringa om minsta osäkerhet råder om branden går att släcka eller ej.

Varna - Tillkalla hjälp om det är möjligt via rop eller interntelefonsystem. Att ha en förutbestämd arbetsfördelning kan vara vettigt. Påbörja utrymning. Bestäm återuppsamlingsplats i förväg.

Släck - Om branden upptäcks tidigt och är liten kan den gå att släcka med tillgängliga brandredskap. Gör en snabb bedömning. Om branden är större är det mycket viktigt att om möjligt stänga dörren till brandrummet. Detta underlättar utrymning avsevärt.

Möt upp räddningstjänsten - Om möjligt är det en stor fördel om någon kan möta upp räddningstjänsten när den anländer. Räddningsledaren har röd eller gul hjälm och vill främst veta: Var brinner det - våning, lägenhet och rum (om möjligt)? Var är bästa (närmaste vägen) in dit? Finns det personer kvar i lägenheten? Finns det några speciella risker – gasflaskor mm ?

I nödlägesberedskapen bör det även finnas en beskrivning över förutsättningarna att med egen personal och med hjälp av räddningstjänsten utföra en akut insats i byggnaden eller verksamheten. Läs mer om brandskyddsinstruktioner och nödlägesberedskap till höger.

Brandskyddsinstruktioner kan också handla om drifts- och underhållsinstruktioner av olika brandskyddsåtgärder. Mer om detta under punkten kontrollsystem.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-09-18