Kontrollsystem

För att brandskyddet ska hålla en acceptabel nivå måste det regelbundet genomföras kontroller och underhåll. Syftet med kontrollerna och underhållet är att personerna i byggnaden ska kunna utrymma på ett betryggande sätt och att egendomsskadorna begränsas i händelse av brand. För att säkerställa att kontrollerna utförs rätt krävs det drifts- och underhållsinstruktioner för de delar som ska kontrolleras. Med hjälp av brandskyddsritningar, checklistor eller kontrollblad underlättas arbetet med kontrollerna och underhållet.

Vem som kontrollerar och underhåller brandskyddet ska framgå av dokumentationen av brandskyddsorganisationen (punkt 3 i SBA-cirkeln). Denne person behöver instruktioner som beskriver:

  • Vad som ska kontrolleras
  • Hur kontrollen ska utföras
  • Hur eventuella fel ska åtgärdas
  • Hur kontrollen ska redovisas

Det är därför viktigt att upprätta dokument som beskriver detta. Drifts- och underhållsinstruktioner, checklistor/kontrollblad, brandskyddsritningar är alla exempel på hjälpmedel som säkerställer att kontrollerna blir rätt utförda.

Brandskyddsritningen
För att få en bättre överblick och för att se var de enskilda kontrollplatserna är belägna, kan det vara lämpligt att använda sig av brandskyddsritningen som tagits fram under punkt 2 - beskrivningar. Brandskyddsritningen gör att det är lätt att se det inritade brandtekniska brandskyddets förhållande till varandra och de risker som finns i verksamheten.

Checklistor
En checklista som beskriver vilka kontroller som ska utföras och anger intervallet mellan dem bör tas fram. Checklistan fungerar också som registrering av genomförd kontroll och upptäckta brister. Exempel på hur checklistan kan utformas hittar du till höger på denna sida.

Drifts- och underhållsinstruktioner
Instruktioner för kontrollerna och underhållet bör också tas fram. Instruktionen beskriver syftet med kontrollen, funktionen hos det som kontrolleras, kontrollintervallet och kriterier för att funktionen ska bli godkänd. Genom att ha med sig instruktionen vid kontrollronden kan man vid behov få reda på hur kontrollen utförs korrekt. Alla instruktioner måste hela tiden hållas aktuella. Nya kan tillkomma lika väl som att inaktuella instruktioner tas bort. Exempel på hur kontrollinstruktioner för olika funktioner kan se ut finner du till höger på sidan.

Om det vid kontrollronderna framkommer att det finns brister måste det finnas ett rapporteringssystem så att de som har uppdraget att åtgärda bristen får kännedom om detta. På samma sätt måste den brandskyddsansvarige få vetskap om identifierade brister så att denne kan följa upp att bristerna åtgärdas vid lämpligt tillfälle.

Revisionsbesiktningar av t ex brandlarm, sprinkler och släckutrustning utförs oftast av externa experter.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-17