Scharinsprojektet

Skellefteå kommun ansvarar för att sanera och rusta upp f d Scharins industriområde, området är beläget 15 km öster om Skellefteå centrum strax intill Skellefteälven i Ursviken, Klemensnäs. Undersökningar av mark och vatten inom området visar på förhöjda halter av framför allt arsenik och dioxin. Dessa tunga miljögifter ska kartläggas och schaktas bort för att tillgängliggöra fritidsområden samt eventuellt boendeytor.

Kort historik

År 1824 grundades AB SCHARINS & SÖNER av Adolf Fredrik Scharin (1797-1877) född i Sunnanå, Skellefteå. Med handel över hela världen och verksamhet i över 160 år (1824-1986) inom en och samma familj är detta en unik era av företagshistoria i Västerbottens län. På Scharins industriområde bedrevs sågverksamhet, pappersmassatillverkning samt tillverkning av träfiberskivor (board-tillverkning) under olika tidsperioder från 1824 till 1992.
Läs mer om historien kring AB Scharins & Söner

Föroreningssituationen

Mark och vatten är förorenat av mycket höga halter av dioxin och arsenik. Dioxin har sitt ursprung i klorfenolbehandling av sågat virke och arsenik har tidigare använts för att impregnera träfiberskivor. Även slaggrester från Rönnskärsverken har använts som fyllnadsmaterial på området som innehåller höga halter av en mängd metaller som t ex arsenik (As), bly (Pb), koppar (Cu), krom (Cr) och zink (Zn).
Här hittar du rapporter och undersökningar från området

Scharins i framtiden

Scharins industriområde ska genom Scharinsprojektet saneras och rustas upp.
Beläget 15 km öster om Skellefteå centrum strax intill Skellefteälven är detta ett mycket attraktivt område som ska frigöras för att kunna nyttjas av allmänheten för rekreation och eventuellt nya boendeytor.
Läs om det framtida förslaget för Scharinsområdet

 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2016-09-07