Nuläge

Här kan du kontinuerligt följa arbetet med återställning av Scharins industriområde, löpande och övergripande information om projektet förlopp.

November 2016

Under året har återställningsarbetet fortsatt. Det har bestått av att föra in jordmaterial som ska fungera som skyddstäckning av de föroreningar som lämnats kvar och rivning av återstående anläggningar.
 
Målet för projektet då det lämnar området är att området är avstädat från alla verksamhetslämningar, att det ska finnas enklare fungerande gång och cykelvägar samt att de sanerade ytorna såtts in med gräsfrö. Det kommer även att ordnas en ny grillplats på den sydöstra udden.
 
Detta mål kommer att nås först under nästa säsong trots att vi använt de insatser som varit tillgängliga. Sammantaget återstår ca 1 månads arbete som kanske hunnits med i år om inte snön kommit så tidigt och så stor omfattning.
 
De arbeten som återstår är inkörning och utläggning av ca 6000 ton jordmassor, slutrivning av sista byggnaden och insådd av markytor. Inkörning av jord är det enda arbetet som kommer att fortgå så länge som det fungerar för verksamheten under vintern.
 
De sista återställningsarbetena bör vara i gång i mitten av april. Det innebär att områdets återställning bör vara i hamn till midsommar 2017.

November 2015

Trots den osäkra inledningen på året har mängden genomförda arbeten under säsongen överstigit alla förväntningar. Den 3/11 grävdes den sista förorenad jorden upp och nu återstår bara återfyllning och skyddstäckning. Det arbetet inleds redan under vintern med inkörning av återstående jordmassor. Dessa kommer att köras direkt ut på området från den östra infarten väg 372 till Mekanvägen. Under sommaren revs det gamla fabrikshuset efter viss kompletterande sanering av s k  slaggsand. Betong och tegel har krossats och ska tillsammans med övrig sparad betongkross från övriga byggnader användas i återfyllnadsarbetet av Härvelträskområdet. Arbetet på området kommer att avslutas för säsongen inom kort men kommer att fortgå så länge vädret tillåter.

Mars 2015

Återställningsarbetet har gått i stå på grund av att upphandlingen av entreprenaden för åtgärder av Härvelträskområdet överklagades i juni månad 2014. Under året har ärendet passerat förvaltningsrätten och ligger för närvarande hos kammarrätten, som också är sista instans, för avgörande. För att årets barmarkssäsong inte ska äventyras behöver vi få ett beslut från rätten inom kort. Detta innebär att tidpunkten för färdigställandet av saneringen är osäker men entreprenaden när den kommer igång har en total genomförandetid på 2-3 år.

Ungefär 80 % av återfyllnads- och skyddstäckningsjorden är inkörd på området. Återstående del kommer inte att köras in före nästa vinter och ske i samråd med kommande entreprenör. Planen är att kunna köra jorden direkt in på Härvelträskområdet från infarten vid Ursvikens mekaniska.

Uppföljningen av saneringsarbetet inom sågområdet har hittills visat på mycket goda resultat. Halterna av dioxin ligger under analysmetodens gränser och är nu lika både uppströms och nedströms sågområdet. Fas 2 där sågområdet var den sista saneringen kan därför snart slutrapporteras. Det är glädjande att åtgärden har tagit bort betydligt mera föroreningar än ursprunglig prognos och samtidigt genomförts till 75 % av ursprunglig kalkyl.

Under våren kommer den kvarvarande stora industribyggnaden att rivas. Arbete inleds sannolikt under vecka 11. Betong och tegelrester kommer att krossas på plats och användas som återfyllnadsmaterial i kommande sanering av Härvelträskområdet.

December 2013

Sommarens saneringsentreprenad av Sågområdet har genomförts med gott resultat och ca 12 000 m3 jord har tagits bort. Jorden innehöll ca 101 g dioxin och 2500 kg arsenik och det innebär att drygt 96 % av dioxinet och drygt 80 % av arseniken som förorenade området har tagits bort. Av dioxinet har 86 % destruerats genom förbränning och resten av jorden har förts till säkra deponier.

De kvarlämnade föroreningarna finns i sådana halter och så djupt nere i marken att de kan lämnas utan risk för kommande brukare av marken så länge de inte odlar och är fast boende på området. För att ytterligare säkra området för framtiden har markytan höjts med 30 cm jord och mardjupet ökats ner till kvarlämnade föroreningar. Av entreprenaden återstår slutlig justering av markytor och insådd av markytan. Dessa arbeten kommer att genomföras så snart det är möjligt under våren 2014.

Markundersökning av Härvelträskområdet

Under sommaren 2013 har också det sista området som ska saneras markundersökts (Härvelträskområdet). Undersökningarna inriktades på styrning av den kommande saneringen så att rätt jord saneras bort och kunskapen om vad som lämnas kvar blir stor.

Området som berörs är stort, ca 11 ha, och totalt har 2 760 provpunkter genomförts ner till som högst 2 m. Varje 0,5 m har karterats avseende på lukt och synligt innehåll. Jorden på området har sammantaget med tidigare undersökningar kontrollerats på laboratorium med ca 1 000 st analyser på dioxiner och ca 1 200 st analyser på metaller. Även andra analyser som styr på vilket sätt kommande sanering ska utföras har genomförts. Den jord som berörs av sanering uppgår till ca 25 000 m3 och innehåller drygt 25 g dioxin, 2300 kg arsenik och 20 kg kvicksilver. Under våren 2014 kommer entreprenaden läggas ut för räkning. Entreprenaden kommer att ges en genoförandetid på upp till 3 år.

Kommande arbeten under våren och sommaren 2014

Under våren kommer ca 15 000 m3 återfyllnadsjord att köras in. Totalt är behovet av återfyllnads- och jord för skyddstäckning (markytan kommer att höjas med 0,5 m på Härvelträsket) ca 80 000 m3.

Under nästa sommar kommer utom fastställelse av kommande entreprenör på Härvelträsket att inriktas på uppföljning och sammanställning av genomfört arbete. Dessutom kommer beslut om vad som ska hända med kvarvarande byggnader att klarläggas. Sannolikt kommer även strandpromenaden att kunna öppnas för allmänheten. Den kan då vara öppen fram till att entreprenaden av Härvelträsket drar igång.

Februari 2013

Förberedelserna och planeringen för sommarens arbeten börjar ta form och det kommer att vara omfattande aktiviteter hela sommaren. Tidigt under våren kommer jord för återfyllnad efter saneringsschakterna att börja köras in. Sedan kommer saneringsentreprenaden att pågå under hela sommaren och hösten. En hel del lastbilstransporter kommer det att bli då inga platsbundna saneringsåtgärder är möjliga och all ersättningsjord behöver tas in. Då saneringen är klar blir det aktuellt att öppna stranden som promenadstråk.

Det kommer också att genomföras omfattande provtagningar på Härvelträskområdet som kommer att pågå hela sommaren och en bit inpå hösten. Total kommer ca 2700 provpunkter att genomföras.

September 2012

Äntligen kan vi se en tidpunkt för när hela området kan ställas om till ny markanvändning då Naturvårdsverket tilldelat den sista delen, Härvelträsket, 84 Mkr.

Det innebär också att det är högst aktuellt att fastställa planeringen för områdets kommande användning och vad som ska hända när vi som jobbat med återställningsarbetet lämnar området.

Vidare till läget i det pågående arbetet. Under sommaren har älvstranden längs området erosionsstabilserats och höjts för att invalla delar av området. Strandförändringen har också inneburit att tillgängligheteten av stranden och älven ökat markant. Diskussioner förs för att kunna öppna  stranden som promenadstråk. En förutsättning är att det kan göras utan att utsätta allmänheten för risker.
En mindre kompletterande saneringsåtgärd längs vägen på A-området har också utförts med gott reslutat.

Entreprenören för den sista i åtgärden under fas 2, sanering av sågområdet som också är dyraste och mest komplicerade har blivit klart under hösten. Arbetet kommer att utföras av det lokala företaget EkoTec från Skelleftehamn. Erfarenheterna från den här saneringen blir också viktig när vi lägger upp åtgärdsarbetet med Härvelträskområdet.

Parallellt med saneringsarbetet pågår även miljökontrollsarbete för att följa upp saneringsresultat och se att spridning under själva saneringsarbetet är lågt. Resultaten från detta arbete visar att allt fungerat planenligt.

Februari 2012

A-området är nu sanerat och slutrapport kommer ut våren 2012. Området har under hösten besprutats med gräsfrö som ska göra de ca 18 000 kvadratmeter stora området grönt och fint.

SVEVIA AB kommer att börja sin ombyggnation av stranden inom kort och en anbudsinbjudan inför upphandling av Sågområdet kommer att läggas ut under våren.

Miljökontroll i Skellefteälven kommer f o m vt 2012 enbart utföras med PUF-provtagning. Denna metod med polyuretanfilter har visat sig vara den mest effektiva att tydliggöra påslag av dioxin från Scharinsområdet.

Information angående fortsatt bidrag från Naturvårdsverket har inte inkommit. Härvelträsket är den del som återstår efter de att Sågområdet och strand och stranden är upprustad. 

Oktober 2011

Sanering av A-området är i full gång och beräknas vara klar skiftet oktober/november månad. Ombyggnation av stranden kommer att genomföras av SVEVIA AB och beräknas starta vt 2012.

Sågverksområdet är klart för upphandling och denna beräknas ligga ute kring årsskiftet. Ny dioxinprovtagning i älven genomförs under september/oktober och analysresultat från denna är beräknade att komma in under november månad.

Provtagning på gammal akustik/träfiber -”board” har genomförts och kemiska analyser visar halter under detektionsgränser på samtliga bromerade flamskyddsmedel. Ytterligare analyser ska genomföras på jord och vatten i området nära sliperiet och boardfabriken.

Information angående bidrag från Naturvårdsverket för Fas 3, sanering av Härvelträsket, väntas komma i höst.

Juni 2011

Utställning av Scharinsprojektet inklusive idéer och framtidsvisioner från Ursviksskolans elever kommer att ställas ut i mitten på juni i stadshusets entréplan. Utställningen inkluderar bilder, fotografier och bildspel från Scharins historia, nutida marksaneringar samt framtidens möjligheter för markanvändning.

Sanering av A-området startar i början på juni och beräknas vara klar i slutet på augusti 2011. Upphandling för marksanering av Sågverksområdet väntas vara ute ht 2011. Upprustning av strandlinje samt uppförandet av en ny strandvall i de östra delarna är nu ute för upphandling och arbetet väntas komma igång under ht 2011.

Bidragsansökan för område Härvelträsket är inlämnat till Länsstyrelsen i Umeå och tilldelningsbeslut från Naturvårdsverket väntas komma tidig höst 2011.

Scharinsgruppen vill passa på att tacka elever och lärare från Ursviksskolan för ett fantastiskt engagemang i nästa generations framtidsvisioner om Scharinsområdet.

Trevlig sommar!  

April 2011

Under våren har Ursviksskolans elever deltagit i informationsträffar samt platsbesök på Scharinsområdet. Eleverna jobbar just nu med förslag på markanvändning för framtidens Scharins. Förslagen från samtliga årsklasser kommer att presenteras i Stadshuset den 26/5.

Klicka här och bidra med ditt förslag om den framtida användningen av Scharinsområdet.

Ny dagvattenledning är i princip färdigställd. 
Huvudstudie på området Härvelträsket utförd av WSP är nu klar. Med denna som grund kommer en bidragsansökan för sanering av Härvelträsket lämnas in under våren.

Sanering av A-området beräknas vara igång början på hösten 2011.
Ny informationstavla på Scharinsområdet kommer att vara på plats vecka 14.

Upphandling av strandarbeten kommer att genomföras inom kort. Detta inkluderar rensning av gammal strandlinje samt ombyggnation av ny strandvall i de östra delarna.

Januari 2011

Oljeområdet är nu sanerat och slutrapport kommer ut under våren 2011. Ca 2000 ton förorenade massor har transporterats till Ekotecs anläggningsområde för behandling av oljeförorenade jordmassor.

En ny huvudstudie avseende Härvelträskområdet har under hösten påbörjats av konsultfirman WSP. Ett färdigt förslag gällande riskbedömningar samt kostnadseffektiva åtgärdsalternativ kommer att bl a användas för en ny ansökan om statliga medel. Detta kommer att vara klart under första kvartalet av 2011. Reglerna om bidrag har ändrats och åtgärder kan nu täckas med 100 % bidrag.

Upphandling av nästa saneringsentreprenad (A-området) pågår.
Under våren ska också anläggandet av den nya dagvattenledningen genomföras. Det arbetet görs av tekniska kontoret. Upphandling av entreprenör för ombyggnaden av stranden ska genomföras under våren. Ett nytt delprojekt för att försöka involvera och engagera ungdomar i den slutliga planeringen av Scharinsområdets nyttjande kommer att ske under våren 2011.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2016-11-14