Uppföljning

Ett brandskyddsarbete kan bara anses vara systematiskt om det kontinuerligt följs upp. Uppföljningen innebär att man utvärderar och vid behov förändrar de moment som ingår i brandskyddsarbetet. Tillbudsrapportering är också en form av uppföljning.

Uppföljning av SBA bör ske årligen. Man kontrollerar att man för varje punkt i SBA:t utfört det man skulle göra, man utvärderar det man utfört och vid behov förändrar man de delar som är inaktuella. De moment som är särskilt viktiga att kontrollera är:

  • Brandskyddsorganisationen är aktuell och fungerar.
  • Personalen har genomgått planerad utbildning.
  • Instruktioner och rutiner är fortfarande relevanta.
  • Den tekniska beskrivningen är fortfarande aktuell efter eventuella ombyggnationer och förändringar.
  • Kontroller är genomförda och brister åtgärdade.
  • Tillbudsrapportering är sammanställd.
  • Förnyad riskinventering.

Alla som ingår i brandskyddsorganisationen och har uttalade ansvarsområden bör delta vid uppföljningen. Resultatet av uppföljningen skall redovisas för ledningen. Uppföljningen kan till exempel genomföras i form av ett möte där brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant, ev. skyddsombud, fastighetsskötare och andra som under perioden varit delaktiga i brandskyddsarbetet deltar och går igenom en checklista för årlig revision av brandskyddsarbetet.

På denna sida kan du ladda ner exempel på checklistor för uppföljning!

Tillbudsrapportering

En viktig del i uppföljningsarbetet är tillbudsrapportering. Ett tillbud är en händelse där något har skett som skulle kunna innebära en fara för brandsäkerheten eller där en brand verkligen uppstod.

Med en fungerande tillbudsrapportering får man statistik över antalet tillbud vilket kan underlätta riskinventeringen. Man får veta vad som skett vid tillbudet och ett underlag för att kunna eliminera orsakerna både där tillbudet skedde och på andra platser där motsvarande skulle kunna inträffa. Att eliminera orsakerna kan man göra genom att förändra regler och rutiner, utrustning eller materielval.

På denna sida kan du ladda ner ett exempel på utformning av mall för tillbudsrapportering!

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-09-18