Copy-Tranor i flock vid en sjö-PeterLilja-Naturkulturguiden.jpg

Gärdefjärden

Landhöjningen har sedan istiden förskjutit gränsen mellan hav och sötvatten österut. För 500 år sedan var Gärdefjärden en havsvik. Numera är den en fågelsjö där man har noterat mer än 140 olika fågelarter.

Fågelarter

I mitten april rastar de första gässen på åkermarken kring byn Gärde för att förse sig med spillsäd och växtdelar inför den fortsatta resan norrut. Sädgås och grågås siktas bäst från vägen söder och norr om Gärde. Även tranor i stort antal kan ses härifrån. Sällsyntheter som brunand och mindre hackspett ses då och då i reservatet.

Utsiktsplatser

Första isfria ytan i sjön tinar i mitten av april fram vid bron över vattnet mellan Åviken och Gärdefjärden. Denna plats tillsammans med viken nordväst om bron spanas bäst av från vägen intill bron. I de isfria partierna och så småningom i hela sjön rastar fram till 15 – 20 maj hundratals sim- och dykänder samt sångsvanar. De centrala och södra delarna av sjön ses bäst från Skolberget strax norr om Lövånger. Invid det gamla soldat torpet finns en stig som leder fram till en plattform med utsikt över fjärden.

I mitten av maj kan man ofta se flockar om hundratals brushanar och ljungpipare på åkrarna närmast E4.

Naturreservat

Gärdefjärden är en grund sjö med frodig undervattensvegetation. Framförallt i nordvästra delen finns goda betingelser för bladvass, sävruggar och starrängar att breda ut sig. Under sommaren täcks också stora delar av vattenytan av flytbladsväxter. I detta område går det fjällkor på sommarbete som fyller en viktig roll i reservatets skötsel. Sedan 1972 är området naturreservat.

Från och med juni är det framförallt de häckande arterna man finner i området. Totalt har 57 olika arter observerats som häckfåglar. Bland dessa ser man ofta änder, måsfåglar och vadare. Dessutom besöker fiskgjuse och brun kärrhök ofta sjön.

Vägbeskrivning

Åkermark norr och söder om Gärde.
Bro över vattnet mellan Åviken och Gärdefjärden.
Skolberget. Ta av från E4 mot Lövånger. Ta första vägen till vänster efter busstationen. Passera idrottsplatsen och parkera vid skogsbrynet i nordvästra hörnet av villaområdet. Fortsätt 50 m till fots upp på bergknallen.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16