Brandfarlig och explosiv vara

Till brandfarlig vara räknas brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiv vara. Med explosiv vara menas explosiva ämnen och ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Hantering av brandfarlig och explosiv vara regleras i lag om brandfarliga och explosiva varor. Regelverket är mycket omfattande. Hantering av brandfarlig eller explosiv vara kräver vanligtvis tillstånd, med vissa undantag. I Skellefteå kommun är räddningstjänsten tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarlig och explosiv vara.

De regler som behandlar hantering av brandfarlig och explosiv vara hittar du hos Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) hemsida.

För att hantera brandfarlig eller explosiv vara i sådan mängd att den är tillståndspliktig krävs i regel någon form av utbildning. Detta behövs för att hanteringen ska bli så säker som möjligt. Utbildning av föreståndare för brandfarlig vara genomförs dock inte längre av räddningstjänsten. Däremot hjälper vi dig gärna med råd och information om hantering av brandfarlig eller explosiv vara vara. Kontakta oss om du har några funderingar.

Räddningstjänsten i Skellefteå har ansvaret för både tillstånd och tillsyn av brandfarlig och explosiv vara i kommunen. På vänster sida i menyn kan du välja rubriken "tillstånd och tillsyn", där finns mer information om hur tillståndsansökan går till.

Gasolhantering vid tillfälliga evenemang

Om du hanterar gasol vid tillfälliga evenemang så kan du behöva tillstånd. Tillståndsplikt gäller alltid om du hanterar mer än 60 liter gasol (mer än två gasolflaskor storlek P11), eller om du hanterar gasolen i ett tält som inte är öppet och har plats för matgäster. Se mer information i länken nedan

Här finns ett informationsmeddelande till dig som avser hantera gasol vid tillfälliga evenemang

Även om din gasolhantering inte är tillståndspliktig, måste din hantering ske enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Här nedan finns en checklista för säker gasolhantering.

Checklista för säker gasolhantering vid tillfälliga evenemang

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-07-10