Övriga dokument

Beroende av verksamhet kommer mängden av dokumentation av SBA naturligtvis att variera. Typ av verksamhet avgör också om SBA ska dokumenteras i en pärm eller digitalt. Huvudsaken är att materialet är lätt åtkomligt för alla inom verksamheten. Det kan också finnas ett behov av att arkivera övrig dokumentation som har med brandskyddet att göra, till exempel tillsynsprotokoll, varuinfomationsblad mm.

Här följer några exempel på dokumentation som kan vara av vikt att ta med i dokumentationen av det systematiska brandskyddsarbetet.

Brandfarlig vara
Inventera vilka mängder och typ av brandfarlig vara som ni hanterar. Ta fram tillståndet för brandfarlig vara och kontrollera att det fortfarande gäller och överensstämmer med nuvarande hantering, om inte - sök nytt tillstånd! Sammanställ varuinformationsblad och kontrollera att föreståndare och ställföreträdande föreståndare är utsedd. Tillse att hanteringen av brandfarlig vara finns med i den riskinventering som utförts.

Information till besökare
Ta vid behov fram ett informationsblad som riktar sig till hantverkare, besökare, vaktbolag eller liknande.

Lagar
Det kan vara lämpligt att samla valda delar av de lagar och föreskrifter som berör verksamheten, till exempel inom områden som:

 • Lag och föreskrift om skydd mot olyckor
 • Bygglagstiftning
 • Arbetsmiljölagstiftningen
 • Lagen om brandfarliga och explosiva varor
 • Starkströmsföreskrifter

Övriga dokument som:

 • Brandskyddsdokumentation
 • Tillsynsprotokoll
 • Försäkringar
 • Elsäkerhetsföreskrifter
 • Insatsplan
 • Sprinkler/brandlarmsbeskrivningar
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-09-18