Brandskyddsredogörelse

Lagen om Skydd mot olyckor anger att ägare av vissa byggnader eller anläggningar är skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till räddningstjänsten. Nyttjanderättshavaren ska ge ägaren de uppgifter som behövs för att fylla i blanketten. Den skriftliga redogörelsen används bland annat vid räddningstjänstens tillsynsplanering. I Skellefteå kommun gäller inlämning av redogörelsen vart tredje år.

Brandskyddsredogörelsen kan liknas vid en självdeklaration av en byggnads och dess verksamheters status vad gäller brandskyddet. Ansvaret för att brandskyddet i en byggnad eller anläggning är tillfredställande ligger alltid hos fastighetsägare eller nyttjanderättshavare. Syftet med den skriftliga redogörelsen är främst att tydliggöra fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens ansvar för brandskyddet, att fastighetsägare och nyttjanderättshavare gemensamt får gå igenom sitt brandskydd och att sammanfatta det brandskydd som finns. Den utgör också ett av bedömningsunderlagen i räddningstjänstens tillsynsverksamhet.

I Skellefteå ska ägare lämna in brandskyddsredogörelsen regelbundet, minst var tredje år. Sista inlämningsdatum beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs i byggnaden:

  • Inlämning senast 2011-01-01 och därefter minst vart tredje år
    Tillfälliga boenden (hotell, förläggningar och liknande), vårdanläggningar (sjukhus, äldreboenden, gruppbostäder) och riskanläggningar (t ex parkeringshus i källare)
  • Inlämning senast 2012-01-01 och därefter minst vart tredje år
    Skolor och industrier
  • Inlämning senast 2013-01-01 och därefter minst vart tredje år
    Samlingslokaler och kulturbyggnader

Det är ägaren av fastigheten som har skyldighet att lämna in den skriftliga redogörelsen. För att kunna göra det måste verksamheterna som finns i byggnaden i sin tur rapportera till ägaren. Därför är det viktigt att ägaren först sätter sig in i materialet och kontrollerar vilka uppgifter som behövs för att kunna fullgöra sin uppgift gentemot räddningstjänsten. Undantaget från regeln är de anläggningar där det bedrivs farlig verksamhet enligt kapitel 2 §4 i Lag om skydd mot olyckor. Där är det nyttjanderättshavarens ansvar att lämna in brandskyddsredogörelsen och anläggningens ägare som bistår med uppgifter till denne.

Läs mer om vilka objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet!

Läs mer om hur du lämnar in blanketten!

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07