Stadigvarande serveringstillstånd

Med stadigvarande tillstånd menas tillstånd som gäller tills vidare. Detta tillstånd kan även gälla säsongsrättigheter där en verksamhet sker under en viss del av året tex under sommarmånaderna eller drivs över flera säsonger .

Ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ställer höga krav på lokaler, matutbud och kännedom om alkohollagstiftningen. Det är du som söker serveringstillstånd som ansvarar för att lämna de uppgifter som tillståndsenheten behöver för prövningen.

Handläggningstid och avgifter

Tänk på att söka tillstånd i god tid innan planerad start, eftersom handläggningstiden kan vara 6-8 veckor, från det att ansökan är komplett. Tillståndsenheten granskar personens/personernas lämplighet.

För avgifter - se sidan Avgifter serveringstillstånd 

Matutbud

För att serveringstillstånd av alkohol ska medges för servering till allmänheten året runt eller under viss tid krävs att serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller ’’lagad eller på annat sätt tillredd’’ mat.
Att maten ska vara ’’lagad eller tillredd’’ innebär att råvaror på något sätt ska ha förädlats. Gästerna ska även kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter.

Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Till exempel kalla maträtter eller maträtter som värms i mikrovågsugn.
Det är en sammanvägd bedömning av utbud, kvalitet och allmän standard som avgör beslutet.
Bilaga menyförslag (pdf)


Ansöker du om ett stadigvarande tillstånd och blir beviljad ger lagen dessutom möjlighet att ansöka om krydda snaps samt ha catering till slutna sällskap.

Catering och alkoholservering

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap ska ha ett stadigvarande serveringstillstånd i den kommun serveringen ska ske.
Inför varje serveringstillfälle där alkohol ska serveras, ska en anmälan skickas in till berörd kommun, så att lokalen där serveringen kommer att äga rum kan godkännas av brandskyddsmyndigheten. Tillståndsmyndigheten lämnar besked om beslut.
Anmälan vid catering (pdf, nytt fönster)

Krydda spritdryck

Om du har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har du rätt att, i liten omfattning, krydda spritdrycker för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen. Innan du startar att krydda snapsen, måste du göra en anmälan till kommunen.
Besked lämnas inom 1-2 veckor
Anmälan kryddning av sprit (pdf, nytt fönster)

Tillfällig provsmakning av spritdryck vid arrangemang

Provsmakningen kan äga rum under ett specifikt datum eller under en period tex i samband med mässor eller liknande. Tillståndet söks enskilt eller gemensamt av flera partihandlare. Vid provsmakning ställs inga krav på matservering. Det är bara en liten mängd dryck som får erbjudas vid provsmakning. För övrigt gäller samma regler som för stadigvarande serveringstillstånd t.ex. vad avser lämplighet och laglydnad.
Ansökan om provsmakning som partihandlare och tillverkare (pdf, nytt fönster) 

Ansökan om provsmakning som tillverkare (pdf, nytt fönster)

Ansökan om provsmakning som tillståndshavare (pdf, nytt fönster)

Anmälan av serveringsansvarig personal

Där det finns ett serveringstillstånd ska tillståndshavaren eller en person som blivit utsedd serveringsansvarig av tillståndshavaren se till att serveringen sköts på ett bra sätt. Personen ska vara närvarande under hela serveringstiden. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften. Lämpligheten är upp till tillståndshavaren att bedöma och kan till exempel gälla personens kunskap om alkohollagen och erfarenhet av servering. Utsedda serveringsanvariga ska anmälas till kommunen.
Anmälan och ändring av serveringsansvariga (pdf, nytt fönster) 

Ansökan för servering av alkohol på gemensam serveringsyta

Ett serveringstillstånd omfattar alltid ett visst avgränsat utrymme som används av tillståndshavaren.
Tillståndsenheten kan ge ett tillstånd för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Alla parter som ska använda den gemensamma serveringsytan måste ha ett stadigvarande serveringstillstånd sedan tidigare samt tillsammans svara för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet.

Anmälan om gemensamt serveringsutrymme (pdf, nytt fönster)

 

Ytterligare information

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering
Restaurangrapportering
När behövs tillstånd?
Kunskapsprov
Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten
Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap
Tillsyn och inspektion

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-02-09