Egenkontroll för miljöfarlig verksamhet

Alla företagare ska göra egenkontroll av sin verksamhet för att förebygga risker för människors hälsa och miljön. Har du en verksamhet som kräver en anmälan till miljönämnden eller ett tillstånd från länsstyrelsen finns det dessutom speciella krav på hur denna egenkontroll ska gå till.

Kraven innebär bland annat att du ska ha:

  • en dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för alla frågor inom företaget som berör den yttre miljön.
  • dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning för drift och kontroll hålls i gott skick.
  • en förteckning över de kemiska produkter som hanteras i verksamheten och som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt.

Du ska också:

  • fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningarna skall dokumenteras.
  • omgående rapportera driftstörningar eller liknande händelser som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön till miljönämnden.

Du hittar alla krav i Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) (öppnas i nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2014-03-17