Pilotkommun för serviceutveckling

Skellefteå, Norsjö och Malå är tre kommuner som i Västerbottens kust- och inland vars centralorter omgärdas av många små och medelstora byar. Detta medför stora utmaningar vad gäller att tillgodose behovet av offentlig och kommersiell service i vissa områden.Därför krävs nya och effektivare servicelösningar så att våra byar kan leva och växa även på lång sikt.

Andelen som väljer att flytta till central- och tätort ökar ständigt i samtliga av dessa tre kommuner samtidigt som befolkningen på landsbygden blir allt äldre. Detta innebär att många byar mer eller mindre håller på att avfolkas. Detta är naturligtvis ett bekymmer sedan befolkning och kundunderlag är viktigt för såväl den offentliga som den kommersiella servicen. Särskilt avgörande är naturligtvis på vilket sätt respektive ort kan komma att utvecklas framöver.

 Gemensamt för dessa tre kommuner är även en strävan att alla invånares behov av livsmedel, drivmedel, skola, vård och omsorg ska kunna tillgodoses inom ett rimligt avstånd, men också att hela kommunen ska leva och utvecklas. För att detta ändamål ska kunna uppfyllas krävs särskilda satsningar på lands- och glesbygd.

Åldersstruktur, befolkningsminskning och urholkning av servicen är nära förknippat med varandra. För att kunna säkerställa en god servicenivå behövs en strategisk samverkan mellan det offentliga, kommersiella och ideella. Med andra ord är det viktigt att byarnas invånare, näringsidkare och föreningsverksamma involveras i strategiarbetet för att uppnå ett gott resultat. Resurser behöver samordnas och effektiviseras och befintlig service utvecklas till att omfatta mer och fler tjänster och för detta krävs en kraftansamling.

Projektets övergripande syfte är därför att undersöka hur olika servicefunktioner, logistiklösningar och transporter kan samordnas såväl inom som över kommungränserna för resurseffektivisering.

Tillväxtverket har därför utsett Norsjö, Malå och Skellefteå till "pilotkommuner för serviceutveckling" där tanken är att kommunerna, efter projektslut, ska kunna utgöra exempel för andra kommuner i Sverige som står inför samma utmaningar.

 Satsningen väntas pågå mellan 2012.06.01 - 2014.12.31

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-22